knumv's
sac_scale265alpine_hiking (15), demanding_alpine_hiking (5), demanding_mountain_hiking (35), difficult_alpine_hiking (7), emanding_alpine_hiking (1), hiking (132), mountain_hiking (66), yes (4),
salt92no (22), yes (70),
sanitary_dump_station3no (1), yes (2),
sauna1yes (1),
scenic1yes (1),
school6Gymnasium (1), art (5),
school:FR1maternelle (1),
scooter1yes (1),
screen14 (1),
scuba_diving:courses1yes (1),
scuba_diving:entry1boat (1),
scuba_diving:rental1yes (1),
scuba_diving:repair1yes (1),
scuba_diving:type1attraction (1),
seamark:anchorage:maximum_depth220 (2),
seamark:anchorage:minimum_depth218 (2),
seamark:anchorage:name131C-16 (1), D-1 (1), D-2 (1), D-3 (1), D-4 (1), D-5 (1), D-6 (1), D-7 (1), D-8 (1), D-9 (1), А (1), А-1 (1), А-10 (1), А-11 (1), А-12 (1), А-2 (1), А-3 (1), А-4 (1), А-5 (1), А-6 (1), А-7 (1), А-8 (1), А-9 (1), В (1), В-1 (1), В-10 (1), В-11 (1), В-12 (1), В-13 (1), В-14 (1), В-15 (1), В-16 (1), В-17 (1), В-18 (1), В-2 (1), В-3 (1), В-4 (1), В-5 (1), В-6 (1), В-7 (1), В-8 (1), В-9 (1), Е-1 (1), Е-2 (1), Е-3 (1), Е-4 (1), Е-5 (1), Район № 378 (1), Район № 379 (1), Район № 381 (1), Район № 382 (1), Район № 384 (1), Район № 386 (1), Район № 389 (1), С (1), С-1 (1), С-10 (1), С-11 (1), С-12 (1), С-13 (1), С-14 (1), С-15 (1), С-2 (1), С-3 (1), С-4 (1), С-5 (1), С-6 (1), С-7 (1), С-8 (1), С-9 (1), № 1 (3), № 1.1 (1), № 1.2 (1), № 1.3 (1), № 1.4 (1), № 10 (1), № 11 (1), № 12 (1), № 13 (1), № 2 (4), № 2.1 (1), № 2.2 (1), № 3 (3), № 3-N (1), № 3-S (1), № 3.1 (1), № 3.2 (1), № 3.3 (1), № 3.4 (1), № 4 (3), № 4-N (1), № 4-S (1), № 4.1 (1), № 4.2 (1), № 4.3 (1), № 400 (1), № 401 (1), № 5 (3), № 5.1 (1), № 5.2 (1), № 6 (3), № 6.1 (1), № 6.2 (1), № 6.3 (1), № 7 (3), № 8 (1), № 9 (1), № 393 (1), № 450 (1), № 453 (1), № 471 D (1), № 471 А (1), № 471 В (1), № 471 Е (1), № 471 С (1), № 5 (1),
seamark:beacon_special_purpose:colour1white (1),
seamark:beacon_special_purpose:colour_pattern1vertical (1),
seamark:berth:maximum_depth221,9 (1), 10,0 (1), 10,5 (1), 10,6 (1), 11,3 (1), 13,0 (1), 14,5 (1), 15,84 (1), 16,5 (1), 3,8 (1), 4,7 (1), 5,4 (2), 5,9 (1), 6,2 (2), 8,0 (2), 8,2 (1), 9,0 (1), 9,2 (1), 9,7 (1),
seamark:berth:minimum_depth1050,12 (1), 0,5 (1), 0,8 (1), 1 (1), 1,0 (1), 1,3 (1), 1,5 (5), 1,6 (1), 1,8 (1), 11,5 (1), 12,7 (1), 12.7 (1), 16,0 (1), 17.5 (1), 2,0 (5), 2,3 (1), 2,45 (1), 2,5 (1), 2,8 (1), 2,84 (1), 2.25 (1), 3,0 (3), 3,1 (2), 3,2 (1), 3,3 (1), 3,5 (6), 3,6 (1), 3,8 (1), 3.0 (1), 4,0 (4), 4,2 (1), 4,34 (1), 4,4 (1), 4,5 (1), 4.35 (1), 4.5 (2), 4.7 (1), 5,0 (5), 5,5 (1), 5.1 (2), 5.3 (1), 5.5 (2), 5.6 (1), 5.98 (1), 6,0 (16), 6,1 (2), 6,5 (2), 7,2 (1), 7,25 (1), 7,3 (1), 7,38 (1), 7,6 (2), 8,25 (3), 8,6 (1), 8,7 (2), 9,75 (3),
seamark:berth:name1121 (3), 10 (1), 11 (1), 114 (1), 114А (1), 115 (1), 117 (1), 118 (1), 138 (1), 14 (1), 143 (1), 144 (1), 146 (1), 147 (1), 15 (1), 154 (1), 155 (1), 156 (1), 157 (1), 160 (1), 19 (1), 2 (2), 20 (1), 209 (1), 21 (1), 211 (1), 212 (1), 213 (1), 214 (1), 215 (1), 216 (1), 217 (1), 218 (1), 219 (1), 22 (1), 220 (1), 221 (1), 222 (1), 223 (1), 224 (1), 225 (1), 226 (1), 227 (1), 228 (1), 229 (1), 230 (1), 231 (1), 232 (1), 233 (1), 235 (1), 236 (1), 237 (1), 237А (1), 238 (1), 24 (1), 25 (1), 255 (1), 257 (1), 258 (1), 259 (1), 259А (1), 259Б (1), 260 (1), 261 (1), 261А (1), 261Б (1), 261В (1), 261Г (1), 261Д (1), 261Е (1), 264А (1), 265 (2), 267 (1), 267Б (1), 267В (1), 29 (1), 3 (2), 4 (1), 47 (1), 49 (1), 5 (1), 50 (1), 52 (1), 55 (1), 56 (1), 57 (1), 58 (1), 58А (1), 59 (1), 59А (1), 6 (1), 65 (1), 7 (1), 8 (1), 80 (1), 82 (1), 84 (1), 87 (1), 89 (1), 9 (1), 90А (1), 90Б (1), 91 (1), 92-1 (1), 92-2 (1), 93 (1), рейдовый (1),
seamark:bridge:category4fixed (3), opening (1),
seamark:bridge:clearance_height335 (3),
seamark:bridge:clearance_width3185 (3),
seamark:building:function1harbour_master (1),
seamark:buoy_lateral:category1port (1),
seamark:buoy_lateral:colour3red (2), red;white;red;white (1),
seamark:buoy_lateral:colour_pattern1horizontal (1),
seamark:buoy_lateral:name1№ 19 (1),
seamark:buoy_lateral:shape1spherical (1),
seamark:buoy_lateral:system1other (1),
seamark:buoy_special_purpose:colour2yellow (2),
seamark:buoy_special_purpose:shape2pillar (2),
seamark:crane:category46a-frame (46),
seamark:fog_signal1yes (1),
seamark:fog_signal:category3bell (1), horn (2),
seamark:fog_signal:group12 (1),
seamark:fog_signal:period115 (1),
seamark:fog_signal:sequence13+(2)+6+(4) (1),
seamark:harbour:category5cargo (1), marina (4),
seamark:iho_int-1_type5N49 (5),
seamark:iho_s-1015HBRARE (5),
seamark:information820. (1), NORTHWESTERN PART OF BLACK SEA (1), Occasional. (1), Reserve light F.G. 10M (1), Reserve light range 10M. (1), Reserve light range 4M. (1), Visible 276° -120° .Horn. (1), Visible on range line only. (1),
seamark:landmark:category1tower (1),
seamark:landmark:elevation136 (1),
seamark:light:1:category3lower (2), upper (1),
seamark:light:1:character14F (2), Fl (8), Iso (2), LFl (1), Oc (1),
seamark:light:1:colour14green (1), red (6), white (7),
seamark:light:1:group72 (4), 3 (3),
seamark:light:1:height13123 (2), 168 (1), 23 (1), 36 (1), 38 (1), 41 (1), 52 (1), 53 (1), 62 (1), 66 (1), 87 (1), 99 (1),
seamark:light:1:period121.6 (1), 10 (1), 14 (2), 15 (2), 3 (1), 6 (4), 7.5 (1),
seamark:light:1:range1312 (4), 17 (3), 20 (1), 21 (1), 24 (1), 25 (1), 27 (2),
seamark:light:1:sector_end14109 (1), 120 (1), 123.8 (1), 148 (1), 16 (1), 162 (1), 168 (1), 188 (2), 20 (1), 234 (2), 274 (1), 71 (1),
seamark:light:1:sector_start14128 (2), 159 (2), 212 (1), 232 (1), 238 (1), 247.5 (1), 253 (1), 276 (1), 280 (1), 282 (1), 287 (1), 42 (1),
seamark:light:1:sequence80.2+(1.3)+0.2+(4.3) (1), 0.2+(2.4),0.2+(7.2) (1), 0.3+(2.6),0.3+(2.6),0.3+(7.9) (2), 0.4+(2.8),0.4+(2.8),0.4+(8.2) (1), 0.5+(2.5) (1), 1.5+(1.5),1.5+(3) (1), 3+(3),3+(6) (1),
seamark:light:2:character3Fl (3),
seamark:light:2:colour3red (2), white (1),
seamark:light:2:group23 (2),
seamark:light:2:height3123 (2), 62 (1),
seamark:light:2:period314 (2), 6 (1),
seamark:light:2:range320 (2), 21 (1),
seamark:light:2:sector_end3309.5 (2), 60.5 (1),
seamark:light:2:sector_start3234 (2), 274 (1),
seamark:light:2:sequence20.3+(2.6),0.3+(2.6),0.3+(7.9) (2),
seamark:light:3:character3Fl (3),
seamark:light:3:colour3green (1), white (2),
seamark:light:3:group23 (2),
seamark:light:3:height3123 (2), 62 (1),
seamark:light:3:period314 (2), 6 (1),
seamark:light:3:range313 (1), 27 (2),
seamark:light:3:sector_end339.5 (2), 70 (1),
seamark:light:3:sector_start3309.5 (2), 60.5 (1),
seamark:light:3:sequence20.3+(2.6),0.3+(2.6),0.3+(7.9) (2),
seamark:light:category13lower (7), upper (6),
seamark:light:character45F (11), Fl (22), Iso (3), LFl (3), Mo (1), Oc (3), Q (2),
seamark:light:colour50green (12), red (21), white (15), yellow (2),
seamark:light:group42 (2), 3 (1), SW (1),
seamark:light:height29101 (1), 105 (1), 12 (1), 130 (1), 15 (1), 160 (1), 196 (1), 20 (1), 21 (1), 22 (1), 23 (1), 298 (1), 30 (1), 34 (1), 37 (1), 41 (1), 50 (1), 6 (4), 63 (1), 65 (1), 72 (1), 75 (1), 8 (2), 9 (1), 91 (1),
seamark:light:period282 (1), 2.3 (2), 2.5 (1), 24 (1), 3 (6), 4 (4), 5 (7), 6 (2), 60 (1), 7.5 (3),
seamark:light:range341 (4), 10 (1), 12 (2), 13 (3), 14 (1), 15 (4), 16 (2), 17 (2), 18 (3), 2 (4), 22 (1), 24 (1), 4 (3), 6 (1), 7 (1), 8 (1),
seamark:light:reference54E 5278 (1), E 5279.5 (1), E 5279.51 (1), E 5280 (1), E 5281 (1), E 5282 (1), E 5288 (1), E 5293 (1), E 5300 (1), E 5302.53 (1), E 5302.535 (1), E 5303.5 (1), E 5303.51 (1), E 5304.7 (1), E 5304.71 (1), E 5305.5 (1), E 5308 (1), E 5309 (1), E 5310 (1), E 5314 (1), E 5320 (1), E 5323 (1), E 5326 (1), E 5329 (1), E 5340 (1), E 5341 (1), E 5353 (1), E 5358 (1), E 5361 (1), E 5370 (1), E 5374.42 (1), E 5375 (1), E 5422 (2), E 5423.5 (1), E 5423.6 (1), E 5428 (1), E 5615 (1), E 5616 (1), E 5652.6 (2), E 5652.62 (2), N 5284 (1), N 5302 (1), N 5302.1 (1), N 5302.5 (1), N 5316 (1), N 5321 (1), N 5321.1 (1), N 5328 (1), N 5330 (1), N 5352 (1), N 5370.1 (1),
seamark:light:sequence140.3+(2.7) (1), 0.5+(1)+0.5+(1)+0.5+(4) (1), 0.5+(1)+0.5+(3) (2), 0.5+(2) (1), 0.5+(4.5) (1), 1+(3) (3), 1.5+(3.5) (1), 1.5+(6) (1), 2+(4) (1), 3+(4.5) (1), 6+(18) (1),
seamark:name10018 (1), A (1), Alushta (1), Artek (1), B (1), Donuzlev (1), Fahnster Verlaat (1), Hora Dyurmen (1), Karantinnaya Bukhta (1), Karantinnaya Bukhta Rear (1), Kayabashi (1), Kerch-Yenikalskiy (1), Lyubimovka (1), Manganari (1), Massandrovskiy (1), Mys Akhilleon (1), Mys Aytodor (1), Mys Chauda (1), Mys Feilent (1), Mys Il'inskiy (1), Mys Karantinnyy (1), Mys Khersonesskiy (1), Mys Kiik-Atlama (1), Mys Kyz-Aul (1), Mys Lukull (1), Mys Marhopulo (1), Mys Meganom (1), Mys Panagiya (1), Mys Sarych. (1), Mys Takil (1), Mys Tarkhankut (1), Mys Yevpatoriyskiy (1), Mys Zheleznyy Rog (1), Nijni Pavlovski (1), Popovka (1), Rybachiy (1), Sevastopol (1), Special floating boring installation "B-312" (1), Special floating boring installation "Ukraine" (1), Sudakskiy (1), TSS From Cape Khersones to Cape Aitodor (1), TSS Sevastopol Harbour Approach (1), UA (1), Verkhni Pavkobski (1), Vitino (1), WAR RISK AREA (1), Yalta (1), Yenikal'skiy (2), Ай-Петри (2), Айя (1), БРЦ "Керчь" (1), БС "Юркино" (1), МСКПЦ "Керчь" (1), Разворотный круг северного района (1), Рекомендуемый путь № 23 (1), Рекомендуемый путь № 9 (1), Створ подхода № 1 (1), Створ подхода № 2 (1), Феодосия (1), береговая станция "Ай-Петри" (1), береговая станция "Айя" (1), зона паромной переправы (1), судно "Жан Жорес" (1), участок № 2 (1), участок № 3 (1), участок № 4 (1), № 1 (2), № 19 (1), № 2 (2), № 20 (1), № 23 (1), № 24 (1), № 3 (2), № 4 (2), № 46 (1), № 52 (1), № 1 (3), № 2 (3), № 23 (1), № 24 (1), № 3 (3), № 4 (3), № 5 (1), № 6 (1), № 7 (1), № 8 (1),
seamark:navigation_line:name3Паромной переправы (1), Фарватер подхода к Южному району порта Кавказ (1), Чушкинский (1),
seamark:navigation_line:orientation414.3 (1), 287 (1), 323.5 (1), 62.4 (1),
seamark:platform:category2oil (2),
seamark:radar_reflector3yes (3),
seamark:radar_station:category1surveillance (1),
seamark:radar_station:channel112 (1),
seamark:radio_station:category1omnidirectional (1),
seamark:radio_station:frequency1312500 (1),
seamark:radio_station:group1AT (1),
seamark:radio_station:range1150 (1),
seamark:recommended_track:maximum_depth217.6 (1), 22.5 (1),
seamark:recommended_track:minimum_depth210.6 (1), 16.2 (1),
seamark:recommended_track:orientation50 (1), 305.5 (1), 42 (1), 52.5 (1), 57.7 (1),
seamark:restricted_area:category3military (1), minefield (2),
seamark:restricted_area:name7Район маневрирования № 672 (1), Район № 387 (1), Район № 388 (1), Район № 395 (1), Район № 396 (1), Район № 633 (1), Рейдовый причал № 1 (1),
seamark:restricted_area:restriction3no_entry (3),
seamark:rock:water_level4covers (4),
seamark:shoreline_construction:category1wharf (1),
seamark:small_craft_facility:category3boat_hoist (1), slipway (2),
seamark:status2mandatory (1), permanent (1),
seamark:topmark:colour2yellow (2),
seamark:topmark:shape2x-shape (2),
seamark:turning_basin:minimum_depth16.5 (1),
seamark:type587anchorage (135), beacon_isolated_danger (1), beacon_special_purpose (1), berth (113), bridge (4), buoy_lateral (26), buoy_special_purpose (2), crane (75), fairway (6), gate (1), harbour (6), harbour_basin (2), harbour_limit (5), landmark (4), light_major (26), light_minor (45), navigation_line (4), pilot_boarding (26), platform (2), radar_station (1), radio_station (8), recommended_track (6), restricted_area (11), rock (4), separation_boundary (21), separation_lane (28), separation_zone (11), shoreline_construction (1), small_craft_facility (3), turning_basin (2), wreck (7),
seamark:wreck:category1hull_showing (1),
seasonal296no (5), summer (17), wet_season (4), winter (1), yes (269),
seats8310 (2), 2 (48), 3 (18), 30 (3), 4 (8), 5 (4),
second_hand6no (1), only (1), yes (4),
section4Nederland (1), Netherlands (1), Russia (1), south-south (1),
section_ref405 (3), 07 (1),
segregated63no (53), yes (10),
self_service49no (17), only (2), yes (30),
sense1retour (1),
separation:left1separation_kerb (1),
service8173aircraft_control (5), alley (846), car (1), city (39), commuter (5), crossover (80), dealer;tyres;repair;parts (1), drive-through (140), driveway (4056), emergency_access (13), footway (1), hig (1), high_speed (12), irrigation (225), local (6), long_distance (12), night (14), parking (2), parking_aisle (553), regional (15), repair (5), repair;tyres (1), siding (1276), spur (719), tyres (2), unpaved (1), wheel_repair (1), yard (134), yes (5), коррктировка_ул_майора_бордова_согласно_фиас (1), проезд (1),
service:bicycle:diy1yes (1),
service:bicycle:parts3yes (3),
service:bicycle:pump3yes (3),
service:bicycle:rental5yes (5),
service:bicycle:repair9yes (9),
service:bicycle:retail10yes (10),
service:bicycle:second_hand1yes (1),
service:bicycle:tools2yes (2),
service:tyres1yes (1),
service:vehicle:air_conditioning4yes (4),
service:vehicle:alignment1yes (1),
service:vehicle:batteries2yes (2),
service:vehicle:body_repair2yes (2),
service:vehicle:brakes9yes (9),
service:vehicle:car_parts3yes (3),
service:vehicle:car_repair8yes (8),
service:vehicle:diagnostics10yes (10),
service:vehicle:electrical3yes (3),
service:vehicle:inspection3yes (3),
service:vehicle:insurance1yes (1),
service:vehicle:motor3yes (3),
service:vehicle:new_car1yes (1),
service:vehicle:new_car_sales2yes (2),
service:vehicle:oil_change7yes (7),
service:vehicle:painting3yes (3),
service:vehicle:repair1yes (1),
service:vehicle:repairs6yes (6),
service:vehicle:service1yes (1),
service:vehicle:transmission1yes (1),
service:vehicle:transmission_repair2yes (2),
service:vehicle:truck_repair1yes (1),
service:vehicle:tyres37yes (37),
service:vehicle:used_car_sales1yes (1),
service:vehicle:wheels1yes (1),
service_times279:00-20:00 (1), Mo-Fr 06:02 (1), Mo-Fr 06:25; PH Sa off (1), Mo-Fr 06:40,09:05,14:05;Sa 09:05,14:05;PH off (1), Mo-Fr 07:01;SH,PH off (1), Mo-Fr 07:15,10:15,12:15,15:15,16:15,18:15;Sa 07:15,16:15;PH off (1), Mo-Fr 07:45,08:45,09:45,10:45,11:45,14:45,15:45,16:45;Sa,PH off (1), Mo-Fr 08:10,09:10,10:10,11:10,12:10,14:10,15:10,16:10,17:10;Sa,PH off (1), Mo-Fr 08:15,10:15,17:15;Sa 08:15;PH off (1), Mo-Fr 09:15; PH,Sa off (1), Mo-Fr 10:55,15:55; PH,Sa off (1), Mo-Fr 11:45;Sa 12:20 (1), Mo-Fr 13:00,16:00 (1), Mo-Fr 13:10,15:15;SH,PH off (1), Mo-Fr 13:12,15:12; PH Sa off (1), Mo-Fr 13:20;SH,PH off (1), Mo-Fr 13:45;Sa 08:20,11:40;SH,PH off (1), Mo-Fr 14:15,17:15; PH,Sa off (1), Mo-Fr 17:20 (1), Mo-Fr 17:45; PH,Sa off (1), Mo-Sa 06:50 (1), Mo-Sa 08:15,11:15,13:15;Sa 08:15 off; PH off (1), Mo-Sa 09:40; PH,Su 09:32,19:02 (1), Mo-Sa 12:05;PH off (1), Sa 15:00;Su 8:00 (1), Sunday Mass - 5:45 AM, 7:00 AM, 9:00 AM, Weekday Mass - 5:45 AM, 6:45 AM (1), пн, 18:00, вт 8:00, ср 18:00, чт 8:00, пт 18:00, сб 18:00, вс 9:00, 18:00 (1),
share_taxi517no (12), yes (505),
shelter1148gazebo (5), no (168), yes (973), Маршрут автобуса № 115 Симеиз-Ялта АВ (1), Маршрут автобуса № 128 Форос-Ялта АВ (1),
shelter:type2rock_shelter (1), weather_shelter (1),
shelter_type215basic_hut (1), changing_rooms (5), gazebo (91), lean_to (4), picnic_shelter (41), picnic_shelters (1), picnick_shelter (1), public_transport (57), rock_shelter (1), roof (2), sun_shelter (2), weather_shelter (9),
ship4no (4),
shoes:children1yes (1),
shoes:men1yes (1),
shoes:women1yes (1),
shop10463advertising (1), agrarian (4), alcohol (344), alcohol;convenience (1), anime (2), antiques (7), appliance (16), art (1), baby_goods (19), bag (4), bakery (167), bathroom_furnishing (10), beauty (139), bed (2), beer (1), beverages (38), bicycle (52), boat (2), bookmaker (11), books (69), boutique (6), butcher (174), car (77), car_parts (202), car_repair (421), catalogue (1), charity (2), cheese (3), chemist (82), chocolate (1), clothes (299), coffee (6), computer (64), confectionery (124), convenience (3565), copyshop (66), cosmetics (231), craft (2), curtain (2), dairy (41), deli (8), department_store (43), doityourself (169), doors (4), doors;glaziery (1), dry_cleaning (19), e-cigarette (18), electrical (6), electronics (185), electrotools (1), energy (2), erotic (14), estate_agent (3), fabric (15), farm (53), fireplace (1), fishing (7), flooring (2), florist (124), food (2), frame (3), frozen_food (1), fuel (1), funeral_directors (4), fur (1), furniture (150), games (1), garden_centre (12), gas (1), general (3), gift (126), greengrocer (223), guns (1), hairdresser (289), hardware (269), hardware; groundskeeping (1), health_food (2), herbalist (1), hifi (18), honey (1), houseware (33), hunting (1), ice_cream (5), insurance (1), interior_decoration (4), jewelry (84), kiosk (141), kitchen (2), laundry (13), lighting (3), locksmith (13), lottery (2), mall (111), massage (9), medical_supply (8), mobile_phone (144), money_lender (14), motorcycle (11), motorcycle_repair (4), music (1), musical_instrument (3), newsagent (17), no (1), nutrition_supplements (1), office_supply (1), optician (72), outdoor (41), outpost (128), paint (5), pastry (6), pawnbroker (14), perfumery (6), pet (95), pet_grooming (3), photo (26), plumbing (1), power_tools (2), printing (2), pyrotechnics (7), radiotechnics (9), religion (4), rental (11), repair (1), scuba_diving (3), seafood (83), second_hand (37), sewing (2), shoe_repair (11), shoes (44), shoes; clothes (1), spices (1), sports (53), stationery (63), stationery; toys; copyshop (2), supermarket (453), tailor (10), tailor; locksmith; copyshop; photo; shoe_repair (8), tattoo (1), tattoo;hairdresser (1), tea (13), telecommunication (1), ticket (114), tiles (1), tobacco (13), tour (1), toys (84), trade (6), travel_agency (47), tyres (43), vacant (4), variety_store (54), video_games (1), watches (1), water (5), water_sports (3), weapons (4), wholesale (4), window_construction (1), wine (77), winery (2), yes (107),
shop_13alcohol (1), hairdresser (1), tea (1),
short_name634 ПСО (1), BSEC (1), Cанэпидемстанция (1), Delmarva (1), ES (1), EU Member States / États membres de l'UE / EU-Mitgliedstaaten (1), Kneževi Vinogradi (1), Marvão (1), Mass Pike (1), N.O. (2), NATO (1), Nvt. (1), Popovac (1), Qc (1), RFW BS-LG (1), RP (1), S.D. (1), SIC Douro Internacional (1), TW (1), UK (1), USA (1), VRS (1), zachodniopomorskie (1), śląskie (1), świętokrzyskie (1), ГБДОУ Детский сад №34 комбинированного вида (1), ГБОУ Дворец детского и юношеского творчества (1), ГБОУ РК «Джанкойская санаторная школа - интернат» (1), ГБУ РК «СДДР «Ай-Тодор» (1), ДОФ (1), ДЮСШ-5 (1), КГМТУ (1), КИЦ (ДКР) (1), КП ЯГС БТИ (1), КРО ВТОО (1), КУКИиТ (1), МБОУ «Кольцовская средняя школа» Сакского района Республики Крым (1), МБОУ СШ №12 г. Евпатории (1), МБОУ №3 (1), МОУ СОШ №29 (1), МФЦ (1), ПБЭС (1), ПНК (1), РФ (1), Ростехнадзор (1), СФАП (1), СЭС Перово (1), СевГУ (1), Стрілківська загальноосвітня школа (1), ТОК "Чайка" (1), ФАП (2), ЦГБ им. Л. Н. Толстого (1), ЦУМ (1), ЧВВМУ (1), Чонгарська ЗОШ І - ІІІ ст. (1), ЮВО (1), ЮФО (1), вмч. Пантелеимона (1), сщмч. Климента (1), 直快 (1), 結城野田線 (1),
short_name:ar1الناتو (1),
short_name:az1ABŞ (1),
short_name:be3ЗША (1), Паўднёвая ФА (1), РП (1),
short_name:bg3НАТО (1), ОЧИС (1), САЩ (1),
short_name:ca1Tolosa (1),
short_name:cs2Jadran (1), Spojené státy (1),
short_name:de2EU-Mitgliedstaaten (1), NATO (1),
short_name:el1ΗΒ (1),
short_name:en9Crimea (1), EU Member States (1), JSC "Oschadbank" (1), NATO (1), Nvt. (1), Que. (1), TW (1), USA (1), Yuki-Noda Line (1),
short_name:es3EE.UU. (1), Estados miembros de la UE (1), OTAN (1),
short_name:eu1Tolosa (1),
short_name:fr6Nt (1), OTAN (1), Qc (1), RU (1), É.-U. (1), États membres de l'UE (1),
short_name:fy1NAFO (1),
short_name:it1OTAN (1),
short_name:ja1結城野田線 (1),
short_name:ko1미국 (1),
short_name:lt1NATO (1),
short_name:lv1NATO (1),
short_name:mk1НАТО (1),
short_name:mo2OCEMN (1), СУА (1),
short_name:nl4EU-lidstaten (1), NAVO (1), VK (1), VS (1),
short_name:pcd1RU (1),
short_name:pl3NATO (1), Państwa Członkowskie UE (1), USA (1),
short_name:ro1OCEMN (1),
short_name:ru5РФ (1), США (1), Южный ФО (1), вмч. Пантелеимона (1), сщмч. Климента (1),
short_name:sr1САД (1),
short_name:sr-Latn1SAD (1),
short_name:sv2EU-länderna (1), NATO (1),
short_name:tr3ABD (1), KEİ (1), NATO (1),
short_name:uk8АТ "Ощадбанк" (1), НАТО (1), Південний ФО (1), Список країн ЄС (1), Стрілківська загальноосвітня школа (1), Чонгарська ЗОШ І - ІІІ ст. (1), вмч. Пантелеймона (1), сщмч. Климента (1),
short_name:vi1Mỹ (1),
short_name:vls1VK (1),
short_name:vo1Britän (1),
short_name:wa1RU (1),
short_name:zh3北約 / 北约 (1), 台 (1), 美国/美國 (1),
short_name:zh-Hans2北约 (1), 美国 (1),
short_name:zh-Hant2北約 (1), 美國 (1),
shoulder196both (16), left (4), no (166), right (7), yes (3),
shower2no (1), yes (1),
shrubland2scrub (2),
side30both (1), right (29),
sidepath:cycleway:left1ziegel340 (1),
sidepath:cycleway:right2bunte010 (1), ziegel060 (1),
sidewalk766both (181), left (61), no (320), none (66), right (72), separate (49), yes (17),
sidewalk:bicycle2yes (2),
sidewalk:both87no (2), separate (85),
sidewalk:both:bicycle1yes (1),
sidewalk:both:foot1designated (1),
sidewalk:both:surface13asphalt (4), concrete:lanes (1), paving_stones (8),
sidewalk:foot2designated (2),
sidewalk:left103no (67), separate (27), yes (9),
sidewalk:left:oneway2-1 (2),
sidewalk:left:segregated1yes (1),
sidewalk:left:surface5asphalt (2), paving_stones (3),
sidewalk:left:traffic_sign2DE:239,1022-10 (2),
sidewalk:right99no (13), separate (73), yes (13),
sidewalk:right:oneway2yes (2),
sidewalk:right:surface13asphalt (1), concrete (2), concrete:lanes (2), paving_stones (8),
sidewalk:right:traffic_sign:forward2DE:239,1022-10 (2),
sidewalk:segregated2no (2),
sidewalk:surface2paved (2),
sign1forestry_compartment (1),
signed_direction6no (5), yes (1),
signpost3forestry_allotment (1), forestry_compartment (2),
site25address (1), bus_stop (15), housing (1), parking (1), services (1), stop_area (4), wind_farm (2),
site_type359catacomb (1), city (14), earthwork (1), fortification (5), holy_well (1), megalith (17), necropolis (13), petroglyph (1), ruins (1), settlement (6), tumulus (299),
ski11designated (2), no (9),
sloped_curb1no (1),
small_electric_vehicle1yes (1),
smoking205dedicated (1), isolated (18), no (76), outside (69), separated (28), yes (13),
smoothness2031bad (612), excellent (390), good (332), horrible (102), impassable (73), intermediate (299), very_bad (170), very_good (2), very_horrible (51),
snowmobile13designated (2), no (10), yes (1),
snowplowing2yes (2),
social_facility19assisted_living (6), dairy_kitchen (2), group_home (8), nursing_home (2), outreach (1),
social_facility:for18child (6), children (2), disabled (2), juvenile (1), mental_health (3), orphan (1), senior (3),
socket:device:USB-A34 (1), yes (2),
sorting_name2Победы улица (1), Фиолент мыс (1),
sorting_name:ru1Фиолент мыс (1),
sorting_name:uk1Фіолент мис (1),
source:22(JORF 2014-03-20) Décret nº 2014-351 du 19 mars 2014 portant correction d’erreurs matérielles dans les décrets délimitant les cantons de divers départements (2),
source:HFCS2GADOT State Functional Classification 2018 (2),
source:Staatsbosbeheer1https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/d34a268f-4525-4a5c-a6ca-af65f5ac387b (1),
source:Texas_Trunk_System1Statewide Long-Range Transportation Plan 2035 http://www.txdot.gov/txdot_library/publications/transportation_plan.htm (1),
source:access2extrapolation (2),
source:addr300FHRS Open Data (1), Isle of Man Government Land Registry Land Transactions (3), Isle of Man Government Planning Applications (1), OSM Notes: sergei0907 (1), UM Otwock (9), Yandex_street_view (217), cuzk:ruian (2), emuia.gugik.gov.pl (1), esri_USDOT_Oregon (3), garbatkaletnisko.e-mapa.net (1), gugik.gov.pl (1), https://www.openstreetmap.org/note/1430640 (2), minvskaddress 2023-03 (8), osmnote (5), survey (23), website (5), ЕГРН (14), По памяти (2), чек банкомата 286381 АБ Россия (1),
source:addr:housenumber2osmnote (1), survey (1),
source:addr:postcode5Isle of Man Government Land Registry Land Transactions (3), Isle of Man Government Planning Applications (2),
source:addr:street2extrapolation (2),
source:alt_name2Isle of Man Government 1:25000 map (2007) (1), osmnote (1),
source:amenity1Bing (1),
source:building1aerial imagery; Ortofotomozaika SR (1),
source:building:use1osmnote (1),
source:coastline1bing (1),
source:condition2osmnote (2),
source:conscriptionnumber1kapor2 (1),
source:date1181992-01-01 (3), 1995-07-01 (2), 2001-06-12 (2), 2008-08-19 (2), 2010-05-07 (2), 2011-06 (8), 2011-06-11 (1), 2012 (5), 2012-07 (83), 2014-08-10 (1), 2014..2015 (3), 2018 (2), 2022-09-10 (4),
source:description2osmnote (2),
source:designation3wiltshire_council_prow_gis_data (3),
source:ele7MDT5 (7),
source:filename9clc06_c523.shp (9),
source:fire_hydrant:diameter1osmnote (1),
source:fire_hydrant:pressure1osmnote (1),
source:from1https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_7#Routewijziging_Zaandam (1),
source:fuel1osmnote (1),
source:geometry10Bing (3), Bing;DigitalGlobe (1), DigitalGlobe (2), FOX 52 [CC BY-SA 4.0] (1), Mapbox, SRTM 1 Arc-Second Global elevation data (1), bing;DigitalGlobeStandard (1), http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta (1),
source:geometry:date312011-06-16 (3), 2011-07-06 (3), 2011-07-11 (2), 2011-08-03 (2), 2014-09-24 (2), 2015-09-07 (2), 2015-09-08 (2), 2015-09-14 (2), 2016-10-21 (1), 2017-08-21 (2), 2018-01-30 (1), 2018-02-20 (1), 2018-06-21 (3), 2019-08-07 (1), 2020-01-23 (2), 2020-07-17 (1), 2021-02-01 (1),
source:geometry:ref31Gba/666152 (1), Gbg/2711117 (1), Gbg/2711161 (1), Gbg/2711318 (1), Gbg/2711324 (1), Gbg/2811378 (1), Gbg/2811818 (1), Gbg/2813157 (1), Gbg/2814462 (1), Gbg/3348983 (1), Gbg/3349392 (1), Gbg/3352296 (1), Gbg/3352649 (1), Gbg/3352727 (1), Gbg/3353130 (1), Gbg/3354883 (1), Gbg/3356307 (1), Gbg/3360356 (1), Gbg/3984568 (1), Gbg/4876554 (1), Gbg/4876561 (1), Gbg/5302547 (1), Gbg/5305360 (1), Gbg/5305795 (1), Gbg/5336549 (1), Gbg/5731546 (1), Gbg/6026889 (1), Gbg/6026890 (1), Gbg/6731467 (1), Gbg/6731710 (1), Gbg/6820487 (1),
source:geometry:url1https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKa-27_orthographical_image.svg (1),
source:geoposition2DigitalGlobe (2),
source:hgv9MassGIS (9),
source:hgv:national_network10Caltrans http://www.dot.ca.gov/hq/traffops/trucks/truckmap/ (4), Title 23: Highways Part 658 http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&rgn=div5&view=text&node=23:1.0.1.7.33&idno=23 (6),
source:hgv:state_network2Caltrans http://www.dot.ca.gov/hq/traffops/trucks/truckmap/ (1), NYSDOT https://www.dot.ny.gov/divisions/operating/oom/transportation-systems/repository/2010%20trk%20access%20bk.pdf (1),
source:highway4GADOT State Functional Classification 2018 (2), GADOT-FHWA-Functional Highway Classification System (2),
source:id23452ii Bahía de Bluefields - USGS OpenTopo map (1959) (2),
source:imagery3Bing & Maxar Sat Imagery as of 2023 (1), Maxar & Bing Sat Imagery as of 2022 (2),
source:landcover1DigitalGlobe (1),
source:location1osmnote (1),
source:maxaxleload1Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. poz. 1061 (1),
source:maxspeed15845 in Muskogee County unless otherwise posted. (1), AT:urban (1), AT:zone:30 (2), DE:bicycle_road (1), DE:rural (4), DE:urban (24), DE:zone (1), DE:zone30 (1), DE:zone:30 (2), FR:rural (5), FR:urban (6), IT:urban (2), NL:rural (1), NL:urban (5), NL:zone30 (4), NZ:urban (1), PL:urban (8), RU:urban (1), SK:urban (4), US:residential (1), gb_nsl_single (1), implicit (9), massgis (3), rural (3), sign (62), survey (1), zone (4),
source:name4942142102.img (1), GIS Directorate of Central Informatics Organization Bahrain (www.bahrainlocator.gov.bh) (3), GNS (1), NSW LPI Base Map (2), Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (8), OS_OpenData_StreetView (1), Vicmap.Transport:services.land.vic.gov.au (1), cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Finances Publiques - Cadastre. Mise à jour : 2021 (1), cadastre-dgi-fr source : Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour : 2015 (1), http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4535-VI (1), https://www.velo-territoires.org/schemas-itineraires/schema-national/v50/ (1), local_knowledge (1), mapillary (1), nameit/uir-adr (1), nisanyanmap (1), osmnote (6), receipt (2), survey (14), voice (1), Сосногорова М. А., Караулов Г. Э. Путеводитель по Крыму, изд. 5-е - Mосква, 1889 - С. 360 - (1),
source:name:br10ofis publik ar brezhoneg (7), proper translation (3),
source:name:date22016-02 (2),
source:name:de1https://de.wikipedia.org/wiki/Kasantyp (1),
source:name:oc7Lo Congrès (2), ieo-bdtopoc (5),
source:name:pl2https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=635324#p635324 http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/wykaz_polskich_nazw_geograficznych.pdf) (1), https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Azowskie (1),
source:name:sv1Digiroad.fi (1),
source:name:uk1uk:wikipedia Список островів Чорного моря (1),
source:note4https://meinfernbus.de/unser-angebot/linien/044.html (1), https://www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/zmiana-numeracji-poznanskich-linii-autobusowych-od-stycznia-2019r (2), osmnote (1),
source:note:name1https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_the_European_Union (1),
source:official_name1NWB (1),
source:old_ref1survey (1),
source:opening_hours1osmnote (1),
source:pkey3294c88bd-9cbb-11e5-a023-005056887b8d (1), 571b3b89-7403-11e5-8d8d-005056887b8d (1), 6fd11930-5adc-11e5-8d8d-005056887b8d (1),
source:population27DBpedia (1), DZS 2011 (1), DZS 2021 (5), French Wikipedia (1), INSEE 2022 (2), census.gov (1), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2013-r-stan-w-dniu-31-xii,6,12.html (1), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2013-r-stan-w-dniu-31-xii,6,12.html Tabela07.xls (1), https://stat.uz/ (1), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) (1), https://www.census.gov/programs-surveys/popest.html (1), https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/neworleanscitylouisiana/POP010220 (1), https://www.polskawliczbach.pl/Lodz (1), https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klomnice (1), https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Kluczewsko (1), https://www.polskawliczbach.pl/powiat_czestochowski (1), https://www.polskawliczbach.pl/powiat_wloszczowski (1), ru.wikipedia (1), stat.gov.pl (2), wikipedia (2),
source:position7Bing (3), DigitalGlobe (2), Mapillary 2019-11-15 (1), Mapillary 2021-11-06 (1),
source:postal_code24Isle of Man Government Land Registry Land Transactions (13), Isle of Man Government Planning Applications (9), La Poste - 12/2014 (1), source of postcode is from osm nodes (1),
source:prominence11545-10 (Isthmus of Perekop) (1),
source:prow_ref7cambridgeshire_county_council_prow_gis_data (1), hertfordshire_county_council_prow_gis_data (3), wiltshire_council_prow_gis_data (3),
source:ref298/36507 (2), 9224002 (2), Route500 (1), Tanroads (1), Vialidad (3), https://www.mosl-tourisme.fr/bouger/balades-et-activites-de-nature/itineraires/F855145395_circuit-vtt-du-kempel-dabo.html (1), https://www.paysdephalsbourg.com/je-decouvre/le-must-des-activites-de-loisirs/randonner-a-velo-et-vtt-2/?fiche=855145384 (1), https://www.ztm.poznan.pl/assets/Uploads/2019.01.02MapaBUSTRAM.pdf (7), rsd_cr (4), survey (4), video (2), Публичная кадастровая карта (1),
source:ref:date12015-04-09 (1),
source:ref:gss2ONS_OpenData (2),
source:related_law1https://dre.pt/application/conteudo/194626 (1),
source:roof2DigitalGlobe (2),
source:shop3extrapolation (1), osmnote (2),
source:short_name1Associated Press (1),
source:state17note (2), osmnote (15),
source:tourism1osmnote (1),
source:tracktype24bing (13), esri (7), maxar (4),
source:trees1osmnote (1),
source:url7http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028664358 (2), http://www.rg.ru/2014/12/17/fsb-dok.html (1), http://www.surrey.ca/city-services/658.aspx (2), https://maps.lib.utexas.edu/maps/topo/nicaragua/ (2),
source:width64ARCore (10), Bing (54),
source_247ДЗА (Ukraine - Orthophotomaps 2012) (47),
source_ref902Hydrogeology dept. SPSU, Kayukova E.P. (5), http://geo.web.ru/druza/a-Tish_2008_new.htm (1), http://irsl.narod.ru/springs/Eki-tekne.html (1), http://irsl.narod.ru/springs/Suat_vodopoy.html (2), http://irsl.narod.ru/springs/kuchuk-ub.html (1), http://neizv-crimea.ru/Rodnik3/Saraman.html (1), http://neizv-crimea.ru/Rodnik_5/Sv_ilya.html (1), http://neizv.crimea.ua/Rodnik/Papis.html (1), http://neizv.crimea.ua/Rodnik/Pavlo.html (1), http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/datalist/KsjTmplt-W05.html (7), http://opuk-crimea.ru/eco.html (1), http://rodnik-crimea.ru/R_kaman/Cuathan.html (1), http://rodnik.crimea.ua/ (794), http://valentin-nuzhdenko.ru/krymskomu-kraevedu/krymskie-marshruty-opisanie-po-rajonam/122-yaman-tash-biyuk-taushan-stilya-managotra.html (1), http://valentin-nuzhdenko.ru/rodniki-kryma/katalog-rodnikov-kryma/114-almucha-rodnik-v-rajone-biyuk-taushana.html (1), http://valentin-nuzhdenko.ru/rodniki-kryma/katalog-rodnikov-kryma/115-dolomiya-tekne-rodnik-v-rajone-biyuk-taushana.html (1), http://wikimapia.org/22428681/ru/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA (1), http://www.flamingo-krym.com.ua/ (1), http://www.linz.govt.nz/topography/topo-maps/ (1), http://www.poiplaza.com/ (76), http://www.radissonblu.ru/resort-alushta (1), http:/rodnik.crimea.ua// (1), https://rg.ru/2014/08/08/reg-kfo/pamyatnik-anons.html (1),
source_ref:url1https://rest.feo.ru/primorsky.htm (1),
species15Araucaria araucana (1), Cupréssus (4), Fraxinus excelsior (1), Juglans nigra (1), Juniperus excelsa (1), Platanus (1), Prunus armeniaca L. (3), Quércus róbur (3),
species:en1pine (1),
species:ru15Араукария Чилийская (1), Дуб чере́шчатый (2), Кипарис (4), Миндаль (5), Скальный дуб (1), Фисташка Туполистная (1), сосна (1),
species:wikidata11Q147513 (2), Q158780 (1), Q46871 (8),
species:wikipedia11ru:Араукария чилийская (1), uk:Горіх волоський (8), uk:Кипарис вічнозелений (2),
sport124610pin (1), BASE (1), Hammer_throw (1), aquapark (1), athletics (7), badminton (2), base (1), baseball (6), basketball (85), basketball;soccer (1), beachvolleyball (9), billiards (3), boxing (1), carting (1), chess (2), cliff_diving (1), climbing (34), crossfit (1), cycling (7), equestrian (4), equestrian;horse_racing (1), exercise (2), exercise;gymnastics (1), fitness (106), fitness;table_tennis;climbing;soccer;yoga;baseball;gymnastics;basketball;shooting;volleyball (1), football (2), football;gorodki (1), football;multi (1), football;volleyball;basketball (1), free_flying (19), free_flying;paragliding (3), futsal (1), gliding (1), gym (1), gymnastics (4), hockey (1), horse_racing (5), ice_skating (1), karate (1), karting (7), kayak (1), kitesurfing (2), kitesurfing;surfing;supsurfing;kiteboarding;kitesurf;swing;kite (1), laser_tag (1), mini_soccer (1), mini_soccer;basketball (1), motocross (13), motor (28), motor;karting;motocross (1),