knumv's
uic_name62Abrosovo (1), Babaewo (1), Baklanka (1), Bugri (1), Bumajnyi (1), Charowskaja (1), Dinino (1), Dunevka (1), Erga (1), Erzewo (1), Grjasowez (1), Ileza (1), Jadricha (1), Kaboja (1), Kadnikovskij (1), Kaduj (1), Kelarewa Gorka (1), Kipelowo (1), Kokshenga (1), Konoscha 1 (1), Kuloj (1), Lojga (1), Lomovatka (1), Morjenga (1), Nefedowo (1), Ost.Punkt 246 km(1) (1), Ost.Punkt 256 km (1), Ost.Punkt 273 km(1) (1), Ost.Punkt 312 km(2) (1), Ost.punkt 309 Km (1), Pestovo (1), Pretschistoe (1), Pridanikha (1), Punduga (1), Razezd 78 km (1), Revaj (1), Sabore (1), Sandovo (1), Savvatiya (1), Scheksna (1), Semigorodnyaya (1), Sengos (1), Shuraj (1), Siutsch (1), Skalino (1), Suchona (1), Suda (1), Susolovka (1), Syamba (1), Teschemlja (1), Toporovo (1), Tschebsara (1), Tscherepowez 1 (1), Udima (1), Ust-Schonoscha (1), Vonjuga (1), Werchnewolskij (1), Werchnjaja Sinega (1), Wochtoga (1), Wologda 1 (1), Woshega (1), Yavenga (1),
uic_ref632000135 (1), 2000337 (1), 2000347 (1), 2000442 (1), 2000523 (1), 2000579 (1), 2000635 (1), 2000673 (1), 2000719 (1), 2000731 (1), 2000779 (1), 2000843 (1), 2000906 (1), 2001017 (1), 2001182 (1), 2001239 (1), 2001281 (1), 2001361 (1), 2001369 (1), 2001418 (1), 2001424 (1), 2001482 (1), 2001534 (1), 2001540 (1), 2001647 (1), 2001651 (1), 2001680 (1), 2001682 (1), 2001689 (1), 2001774 (1), 2002384 (1), 2003970 (1), 2003971 (1), 2003972 (1), 2003973 (1), 2003986 (1), 2003987 (1), 2003988 (1), 2004048 (1), 2004057 (1), 2004091 (1), 2004131 (1), 2004158 (1), 2004159 (1), 2004160 (1), 2004161 (1), 2004162 (1), 2004163 (1), 2004166 (1), 2004167 (1), 2004168 (1), 2004174 (1), 2004175 (1), 2004176 (1), 2004177 (1), 2004245 (1), 2004252 (1), 2005551 (1), 2005553 (1), 2005595 (1), 2006003 (1), 2006174 (1), 30250 (1),
unisex10yes (10),
url13http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=8399814&nh=0&header=010000002500#I0 (1), http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=8399814&prevDoc=8399814&mark=1SEMHRL000002J0000006176RNHF0CPRM0H2BGUF0L1EJK14T1MRM3DU#I0 (1), http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=8402340&prevDoc=8402340&mark=1SEMHRL000002E0000006176RNHF0CPRM0H2BGUF0L1EJK14T1MRM3DU#I0 (1), http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=8402340&prevDoc=8402340&mark=1SEMHRL000002J0000006176RNHF0CPRM0H2BGUF0L1EJK14T1MRM3DU#I0 (1), http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=8402340&prevDoc=8402340&mark=1SEMHRL000002K0000006176RNHF0CPRM0H2BGUF0L1EJK14T1MRM3DU#I0 (1), http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=8402340&prevDoc=8402340&mark=1SEMHRL000002L0000006176RNHF0CPRM0H2BGUF0L1EJK14T1MRM3DU#I0 (1), http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=8402340&prevDoc=8402340&mark=1SEMHRL0000NLU0000006176RNHF0CPRM0H2BGUF0L1EJK14T1MRM3DU#I0 (1), http://lenobl.kodeks.ru/lenobl?d&nd=8402340&prevDoc=8402340&mark=1SEMHRL0000NM00000006176RNHF0CPRM0H2BGUF0L1EJK14T1MRM3DU#I0 (1), http://sobory.ru/article/?object=20880 (1), http://vologdatourinfo.ru/ru/attraction/cypina-gora (1), http://wikimapia.org/9374645/ru/%D0%92%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 (1), http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=15197 (1), ХрамХриста.рф (1),
usage370branch (104), industrial (43), main (222), transmission (1),
utilization1под магазин (1),
другие | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w |