knumv's
name-old:ka1ლაგოდეხის რაიონი (1),
name11Палкбаши (1),
name21Палнбаши (1),
name31Балкбаши (1),
name:UN:ar1الاتحاد الروسي (1),
name:UN:en1Russian Federation (the) (1),
name:UN:es1Federación de Rusia (la) (1),
name:UN:fr1Fédération de Russie (la) (1),
name:UN:ru1Российская Федерация (1),
name:UN:zh1俄罗斯联邦 (1),
name:ab8361-тәи абжьаратә школ Б. У. Шьынқәба ихьӡ зхыу (1), 14-тәи абжьаратә школ А.П. Чехов ихьӡ зхыу (1), 3-тәи абжьаратә школ И.Н. Воронов ихьӡ зхыу (1), 4 Март имҩа (5), 4-тәи абжьаратә школ Д.И. Гәлиа ихьӡ зхыу (1), 5-тәи абжьаратә школ Е.А. Ешба ихьӡ зхыу (1), 6-тәи абжьаратә школ В.М. Комаров ихьӡ зхыу (1), 9-тәи абжьаратә школ О.Т. Туманиан ихьӡ зхыу (1), SOCAR (1), Sputnik Аҧсны (1), Џьал (1), Џьал-Аҧсуа (1), Џьанашьиа имҩа (1), Џьаҳашқьар (1), Џьонуа имҩа (2), А-Мобаил (4), А. Исаакян ихьӡ зхыу Цандрыҧшьтәи абжьаратә ашкол №1 (1), А. Пушкин ихьӡ зху Аҟәатәи абжьаратә ашкол №2 (1), А. Чачба ихьӡ зху Аҟәатәи асахьаҭыхратә ҵараиурҭа (1), Аалдзга (3), Аахҭа (1), Аацы (1), Ааҧсҭа (6), Ааҧҭра (1), Абаажә ахәы (1), Абаақыҭ (1), Абааҭа (4), Абазгаа рымҩа (4), Абжьаҟәа (2), Аботаникатә баҳча (1), Абыӡа (1), Абҕархықә (1), Агкқәа (1), Агрба имҩа (16), Агырны-Хыхьтәи Шәаны (1), Агәараду (2), Агәуа (1), Агәыӡера (2), Адлеиба имҩа (9), Аедыгьцәа рымҩа (2), Ажәанба имҩа (2), Аздрыҧшь (1), Азербаиџьан (1), Аиааира апроспект (6), Аиаҵәвлаа (1), Аидгылара амҩа (5), Аимара (1), Аинрал Дбар имҩа (1), Академик Марр имҩа (1), Академик Сахаров имҩа (2), Акаҧа (1), Акыдра (1), Акьуагьа I (1), Акьуагьа II (1), Акәаскъа (2), Аладатәи Барҕьаҧ (1), Аладатәи Иашҭхәа (2), Алаҧанкәара (1), Алаҳашхәа (1), Алаҳаӡы (1), Алгыҭ (1), Алҭеиаа-рқьаҧҭа (1), Амбарыхәыҵа (1), Амбролаур (1), Амгәашхәҵа (1), Амжәықәхәа (3), Амра-банк (1), Амтҟьал (5), Амшын Еиқәа (1), Амшынеиқәафымцамч (1), Амҳаџьырқәа рымҩа (3), Анатоли Возба имҩа (2), Анаҟәапиа (2), Аныханста (2), Аныхаҧсҭа (1), Апочта (1), Араду (1), Аракьаҽы (2), Арасаӡыхь (1), Арашқәа (1), Аргәын имҩа (1), Арӡынба (1), Асабулеи (3), Ауадҳара (1), Ауниверситеттә мҩа (4), Афон Ҿыц (4), Афон Ҿыц аҳаҧытә метро (1), Афон Ҿыцтәи аҳаҧы (1), Афон Ҿьцтәи амонастыр (1), Афырхацәа рыпроспект (1), Ахали Кындыҕ (2), Ахыхшара (1), Ахәри (3), Ахәыҷбаҳча «Алиас» (1), Ахәыҷбаҳча «Амра» (1), Ахәыҷбаҳча «Аӡыхь» (1), Ахәыҷбаҳча «Гәында» (1), Ацитрус (2), Ацыџьқәа (2), Ашыцра (1), Аџьаама (1), Аџьахә (1), Аџьрҩара (2), Аџьымҽыҕра (1), Аҕдара (1), Аҕәраҧсҭа (2), Аҟəа (3), Аҟəафон (4), Аҟәа (1), Аҟәа - Шәача (1), Аҟәа араион (2), Аҟәа ақалақь Ахадара (1), Аҟәа аӡиа (1), Аҟәа-Маркет (1), Аҟәатәи абааш (1), Аҟәафон (1), Аҟәкәара (3), Аҧианда (1), Аҧра (1), Аҧсны (4), Аҧсны Автономтә Республика (1), Аҧсны Аиҳаамҩа (8), Аҧсны Аҳәнҭқарракны Урыстәылатәи Афедерациа ацҳаражәҳәарҭа (1), Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә банк (1), Аҧсны Аҳәынҭқарра Аминистрцәа Реилазаара (1), Аҧсны Аҳәынҭқарратә Университет (1), Аҧсны имҩа (1), Аҧснытәи аусхкрацәатә коллеџь (1), Аҧснытәи аҳәынҭқарратә музеи (1), Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр (1), Аҩадахьтәи Барҕьаҧ (1), Аҩадахьтәи Гәылрыҧшь (1), Аҩадахьтәи Ешыра (1), Аҩара (1), Аҩнуҵҟатәи Қарҭли (1), Аҩраӡара (1), Аҭара (2), Аҭара-Ерманқыҭ (2), Аҭыӡҭа (1), Аҭҭаррҳабла (1), Аҳабла ҿыц (2), Аҳәаџа (1), Аҳәынҭқарратә аурыс драма атеатр (1), Аҷандара (1), Аҽгәара (3), Аҽмарда (1), Аӡаҧшь (4), Аӡиасицәа (2), Аӡлагара (1), Аӡыдаҟәара (1), Аӡына (1), Аӡынаарқыҭ (1), Аӡыхь (1), Аӡҩыбжьа (3), Аԥсилаа рымҩа (2), Аԥсҳа Леуан имҩа (4), Бабышира (2), Бамбоура (2), Бароуаху (1), Басариа имҩа (2), Баслахә (2), Баслаҭа (1), Баҕмаран (1), Баҕрыпсҭа (2), Баҕрыҧсҭа (2), Баҭаигәара (2), Баҭым (3), Баӷажәиашҭа (1), Бедиа (2), Беигәа имҩа (1), Бзыҧ (11), Бзыҧҭа (2), Бирӡха (1), Бчара (2), Быҭәқыҭ (2), Бҭәага (1), В. Бубнова имҩа (1), Вавилов имҩа (1), Владислав Арӡынба имҩа (5), Воронов имҩа (2), Гəдоуҭа (4), Гəдоуҭа имҩа (1), Гагарин имҩа (3), Гагида (1), Гагра (3), Гагра араион (2), Гагратәи ауахәама (1), Гаграҧсҭа (2), Гагрыҧшь (1), Гал (4), Гал амуниципалитет (1), Гал араион (2), Гал араион администрациа (1), Гал аӡиа (1), Гобечиа имҩа (2), Грибоедов имҩа (1), Гумысҭатәи амҩа (3), Гьачрыҧшь (3), Гьырзмаа имҩа (2), Гяргяул (1), Гәандра (1), Гәараҧ (1), Гәарда (2), Гәбаадәы (1), Гәдаа (2), Гәдоуҭа араион (2), Гәлиа имҩа (15), Гәмсҭа (3), Гәылрыҧшь (2), Гәылрыҧшь араион (2), Гәыма (3), Гәыма имҩа (1), Гәыԥ (1), Д. Гәлиа ихьӡ зху алитература-мемориалтә музеи (1), Демерџь-иԥа имҩа (2), Джампал (2), Додлан (1), Допуакыт (2), Дранда (1), Дыдрыҧшь (1), Дырмит Гәлиа имҩа (1), Дәрыҧшь (1), Егры (9), Елыр (1), Ермантәыла (1), Есенин имҩа (1), Ешба имҩа (13), Ешыра (3), Ешыра имҩа (1), Жәандрыҧшь (2), Жәыргьыҭ (2), Жәҩакәара (6), Иашҭхәа (1), Иашҭхәа рхәы (1), Имам Шамиль имҩа (7), Имереҭи (1), Инал-иҧа имҩа (5), Иналҟәыба (1), Калдахәара (2), Калмыков имҩа (2), Камантәи ауахәама (1), Кахеҭи (1), Киласониа имҩа (1), Конфедератаа имҩа (1), Коҕониа имҩа (2), Кындыӷ (1), Кьалашәыр (6), Кьараз (1), Кьараз имҩа (9), Кьыршьал Чачхалиа имҩа (1), Кәачира (2), Кәтол (2), Кәыдры (6), Кәыдрытәи амҩаду (7), Кәыҵниа имҩа (1), Лабахәуа имҩа (3), Лабра (1), Ладариа имҩа (4), Лакербаиа имҩа (2), Лакоба им. (2), Лакоба имҩа (19), Лакырха (1), Лашҭра (2), Лашәриа имҩа (1), Лаҧсҭа (1), Лаҧсҭарха (1), Ленин имҩа (8), Леон имҩа (8), Лермонтов имҩа (1), Ломоносов имҩа (2), Лыхны (1), Лӡаа (2), Мамӡышьха (1), Маркәыла (3), Мархьаул (1), Марчхапон (1), Махунджра (2), Мачара (1), Маҳадыр (1), Маҷавариани имҩа (1), Маҷара (6), Мгәы́ӡырхәа (1), Мгәыӡырхәа (1), Мзахәа (1), Мичурин имҩа (1), Мысра́ (1), Мышәҭаҟьаҟьа (1), Мықә (5), Мқьалрыҧшь (2), Мҧаадрыҧсҭа (1), Наа (1), Нанҳәа иазку Дранда-ныха (1), Науач (1), Наушь (1), Наҧра (1), Наӡаӡе лымҩа (2), Октиабртәи амҩа (8), Отобая II (1), Очаленко имҩа (1), Очамчыра (3), Очамчыра - Аҟəа (1), Очамчыра амуниципалитет (1), Очамчыра араион (2), Очамчыра имҩа (1), Папасқьыр имҩа (2), Папынрхуа (1), Пиҵунда (3), Пушкин имҩа (5), Р. Џь. Гәымба ихьӡ зху Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә филармониа (1), Раҧыҵа (2), Речхә (1), Риаҧшь (1), Риҵа (3), Риҵатәи арелиқттә милаҭтә парк (1), Рыҕза (1), Рьап (1), Самцхе-Џьавахеҭи (1), Семерджиев имҩа (2), Таглан (1), Тамшь (1), Терешкова имҩа (1), Титов имҩа (2), Тхубун (1), Тҟəарчал (3), Тҟәарчал (1), Тҟәарчал араион (2), Уарча (1), Уақәым (4), Уаҭҳара (1), Урыстәыла (1), Услар имҩа (1), Филармониа (1), Хсырхә (1), Хышәҳа (1), Хышәҳарыҧшь (2), Хыҧсҭа (5), Хьацкәара (1), Хьыӡдарха (1), Хәажәқыҭ (1), Хәаҧ (1), Цанбеикәара (1), Цангәара (2), Цандрыҧшь (3), Цандрыҧшьтәи абжьаратә школ № 2 (1), Цанигәарҭа (1), Цихәалиқыҭ (1), Цәкәара (3), Чагрыпш (1), Чачба имҩа (6), Чачхалиа имҩа (1), Чеиаа-ргыларҭа (1), Чехов имҩа (1), Читанов имҩа (1), Чкалов имҩа (2), Чумкузба (1), Чхәарҭал (4), Чхәарҭалтәи абжьаратә школ (1), Чыгрыҧшь (2), Чҳалҭа (3), Шабаҭкәара (1), Шовгенов имҩа (1), Шолохов имҩа (1), Шотландаа римҩа (1), Шьашьалаҭ (1), Шьашьикәара (1), Шьаҟрыл имҩа (3), Шьынқәба имҩа (1), Шәача (1), Шәача - Гагра (1), Шәача — Аҟәа (1), ақыҭа Апатырқал (1), Ҕәада (1), Қарҭ (2), Қациқыҭ (1), Қобулеҭ (2), Қырҭтәыла (1), Қырҭтәыла Аҳәынҭқарра (1), Қәымҳарда (1), Қәҭешь (2), Ҟабарда-Балкариа (1), Ҟабардаа рымҩа (2), Ҟада (1), Ҟәланырхәа (2), Ҧацкьыр (2), Ҧақәашь (1), Ҧаҭ (1), Ҧсахара (1), Ҧсоу (14), Ҧсырӡха (4), Ҧсҳәы (3), Ҧшашьха (1), Ҭамагә (1), Ҭырқәтәыла (1), Ҳаразиа имҩа (6), Ҳараниа имҩа (2), Ҳашыҧсы (1), Ҳашҧсы (5), Ҳашҭа (2), Ҵабал (2), Ҵарча (2), Ҵаҟатәи Қарҭли (1), Ҵыкрышь (1), Ҵҟыбын (1), Ҵәындырҭа (1), Ҷанба имҩа (14), Ҷубурхьынџь (1), Ӡиӡариа имҩа (1), Ӡыбна (1), Ӡыма (2), Ӡыхьҿа (2), Ӡыхәҭа (2), Ԥанаҩ (1), სადგურის მოედანი (2) - ID:799 (1),
name:aba7Зеленчыкв район (1), Къарча къала (1), Къарча район (1), Къарча-Черкес Республика (1), Къвбина (1), Псыжв (2),
name:ace7Armenia (1), Azèrbaijan (1), Georgia (1), Rusia (1), Tbilisi (2), Turuki (1),
name:ady4Адзыгъэй (1), Азербайджан (1), Армение (1), Псыжъ (1),
name:af13Abchasië (1), Abkasië (1), Armenië (1), Azerbeidjan (1), Georgië (2), Noord-Ossetië-Alanië (1), Rusland (1), Swartsee (1), Tbilisi (2), Tsjetsjnië (1), Turkye (1),
name:ak6Armenia (1), Azerbaijan (1), Gyɔgyea (1), Russia (1), Turki (1), ვეშაგურნი (1),
name:als7Armenie (1), Aserbaidschan (1), Cherqe Guest House (1), Georgie (1), Georgien (1), Russland (1), Türkei (1),
name:am8ሩሲያ (1), ቱርክ (1), ትብሊሲ (2), አርመኒያ (1), አዘርባይጃን (1), ጂዮርጂያ (1), ጆርጂያ (1),
name:an11Abjasia (1), Abkhasia (1), Armenia (1), Azerbaichán (1), Cheorchia (2), Rete de carreteras europeas (1), Rusia (1), Tbilisi (2), Turquía (1),
name:ang13Armenia (1), Azerbaijan (1), Bakhi (1), Degustation hall of Berdavan Winery (1), Georgia (1), Guramishvili St (6), Russland (1), Turcland (1),
name:ar40أباشا (1), أبخازيا (2), أذربيجان (1), أرمينيا (1), أوسيتيا الجنوبية (2), أوسيتيا الشمالية-ألانيا (1), البحر الأسود (1), الترحيل للتوجيه في المستكشف (1), الشيشان (1), الكوبان (1), المنطقة الاقتصادية شمال القوقاز (1), المنطقة العسكرية الجنوبية (1), باطومي (2), تبليسي (2), تركيا (1), تلفريك (1), توقيت موسكو (1), جورجيا (2), خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (1), خليج باتومي (1), خليج تاغانروغ (1), روسيا (1), شلال رائع (1), كاتدرائية الثالوث المقدس (1), كوتايسي (2), محافظة شيراك (1), مطعم شاندیز (1), مطعم عربي وهندي (1), مطعم هندي Halal inn (1), منطقة الأناضول الشرقية (1), منطقة البحر الأسود (1), منطقة البحر كراسنودار (1), منطقة فيدرالية جنوبية (1), منطقة كراسنودار (1),
name:ar12البحر كراسنودار كراي (1), كراسنودار كراي (1),
name:arc8ܐܙܪܒܝܓܐܢ (1), ܐܪܡܢܝܐ (1), ܓܘܪܓܝܐ (2), ܛܒܝܠܝܣܝ (2), ܛܘܪܩܝܐ (1), ܪܘܣܝܐ (1),
name:arz6أرمينيا (1), اذيربايجان (1), توركيا (1), جورجيا (1), جيورجيا (1), روسيا (1),
name:as3আজেৰবাইজান (1), আৰ্মেনিয়া (1), ৰুশিযা (1),
name:ast8Abkhasia (2), Armenia (1), Azerbaixán (1), Rusia (1), Turquía (1), Xeorxa (1), Xorxa (1),
name:av20Азарбижан (1), ГIандигIор (1), Гуржи (2), Гъалгъай (1), Дагъистан (1), ЛъаратІа мухъ (1), Москваялъул заман (1), Россиялъул Федерация (1), Тбилиси (2), Терек (5), Туркия (1), ЦIамухъ (1), Чачанистан (1), Шималияб Гьиристан (1),
name:ay2Rusiya (1), Turkiya (1),
name:az5521 saylı Kaçaqani məktəbi (1), 1-ci Şıxli Kənd (1), 1-ci Şıxlı (1), 1-ci Şıxlı Kənd Məktəbi (1), 2-Cİ Şıxlı (1), Abdallı (2), Abxaziya (2), Akaurt (1), Aktaş gölü (2), Alazan (4), Alget (2), Ambarlı (2), Anaxatır (1), Anbarlı (1), Anbartəpə (2), Aragöl (1), Araplı (1), Armudlu (2), Armudlu gölü (1), Avranlı (1), Axalqalaqi (2), Axalıq (2), Axalşen (1), Axmeta bələdiyyəsi (1), Ayazma (1), Azərbaycan (1), Azərbaycandakı səfirlik (1), Ağ Tәhlә (2), Ağammədli (1), Ağbulaq (1), Aşağı Güləver (1), Aşağı Kartli (1), Aşağı Oruzman (2), Aşağı Qoşakilsə (2), Aşağı Qullar (1), Aşağı Saral (2), Babakişilər (1), Bakı-Supsa neft kəməri (11), Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri (6), Bala Bəylər (2), Balakən (1), Balakən Mazımçay Gömrük Buraxılış Məntəqəsi (1), Balıc (2), Barmaqsız (2), Barmaqsız bələdiyyəsi (1), Batumi (3), Baydar (1), Baytallı (1), Bağçalar (2), Baş Qafqaz silsiləsi (2), Başkeçid (1), Başkeçid bələdiyyəsi (1), Beytəkər (1), Beştaşen (1), Birinci Kosalı (2), Birlik (2), Bolnisi (2), Bolus bələdiyyəsi (1), Borjomi (2), Borjomi-Xaraqauli Milli Parkı (3), Borçalı (1), Boğazkəsən (2), Budyonovka (1), Burdadzori (1), Burma (2), Böyük Bəylər (2), Böyük Kəsik (2), Böyük Muğanlı (2), Bəytərəfçi (2), Bəzəkli (2), Canbağça (2), Candargöl (1), Cütkilsə (1), Cənubi Osetiya (1), Darboğaz (1), Dağ Arıxlı (2), Dağıstan (1), Daşbaşı (1), Daştəpə (1), Dunus (2), Dəllər (3), Dəmirbulaq (1), Dəmirli (1), Dəmyə Görarxı (2), Egriçay (1), Ermənistan (1), Faxralı (2), Gödəkdağ (1), Gödəklər (1), Güllübağ (2), Günyaqala (1), Gürcüstan (2), Gəyliyən (3), Hacıisakənd (1), Hallavar (2), Hamamlı (2), Hüseynkənd (1), Hənifə (1), Ikinci Şıxlı Kend tam orta məktəbi (1), Kabarda-Balkariya (1), Kalinin (2), Keşəli (2), Kipircik (1), Kirovka (2), Kosalar (2), Krasnodar diyarı (1), Kuban çayı (1), Kutaisi (2), Kür (120), Kəpənəkçi (4), Laqodex (2), Lejbəddin (2), Lentexi (1), Marneuli (1), Marneuli bələdiyyəsi (1), Mazniaşvili küçəsi (2), Mağaza (5), Mingəçevir su anbarı (1), Mollaoğlu (2), Mollaəhmədli (2), Muğanlı (6), Muğanlı Məktəbi (1), Muğanlı sərhəd keçid məntəqəsi (1), Məktəb (17), Məktəb №1 (1), Məktəb №3 (1), Məmişli (1), Məmişlər (1), Məscidi (5), Məzimçay (1), Ninotsminda (1), Norgyuğ (2), Opreti (2), Orconikidze (2), Ormeşən (2), Ozni (1), Ozurgeti bələdiyyəsi (1), Oğuz (1), Poniçala (1), Psou (1), Qabur (1), Qabırlı (20), Qalamşa (2), Qamsaxurdia kücesi (1), Qamışlı (2), Qara dəniz bölgəsi (1), Qaradaşlı (1), Qarakilsə (2), Qarataghla (2), Qarayazı bələdiyyəsi (1), Qardabani (2), Qasımlı (2), Qaçağan (1), Qiorqadze kücesi (2), Qolteti (2), Qoruncuq (1), Qoçulu (1), Qurcaani bələdiyyəsi (1), Qurdlar (1), Quşçu (1), Qırmızı Körpü (3), Qırmızıkənd (1), Qırıxlı (2), Qızılhacılı (3), Qızılkilsə (3), Qəmərli (2), Rusiya (1), Rustaveli kücesi (2), Rustavi (2), Sabirkənd (2), Saca (1), Sadaxlı (3), Sadıxlı Sərhəd Məntəqəsi (1), Salamməlik (1), Seyidqocalı (1), Sixli Bİrinci (1), Sop (1), Suqala (2), Suxum (1), Suxumi (1), Sxəldi (1), Söyüdlü (2), Səfərli (1), Sənəb (1), Taqanroq körfəzi (1), Tarson (1), Tavuş mərzi (1), Tağılı (1), Tbilisi (2), Tbilisi Dövlət Universiteti (1), Tbilisi su anbarı (1), Terek (2), Tlərata rayonu (1), Tona (2), Tsaqeri (2), Tsereteli (2), Türkiyə (1), Təcis (1), Təkkilsə (1), Təkəli (2), Təzə-Xaraba (1), Təzəkənd (4), Ulaşlı (1), Xancığazlı (2), Xaçköy (2), Xocornu (2), Xram (5), Xutor-Lejbəddin (1), Yaqublu (2), Yeddikilsə (1), Yeni Mahmudlu (1), Yenikənd (1), Yuxarı Güləver (1), Yuxarı Oruzman (2), Yuxarı Qarabulaq (2), Yuxarı Qoşakilsə (2), Yuxarı Qullar (1), Yuxarı Saral (1), Yırğançay (2), Zia Abarov adına Darbazi kənd məktəbi (1), Zol-Göyəç (3), Çatax (2), Çeçenistan (1), Çopurallar (2), Çölmən (1), Çömbərli (1), Çıraq-Muğanlı (2), Öləng (1), İkinci Kosalı (2), İkinci Sixli (1), İkinci Şıxlı Kənd Məktəbi (1), İlməzli (2), İmir (2), İnquşetiya (1), İpnari (2), İtaliyanın Milli QƏHRƏMANI Tahir İsayevin ev-muzeyi ve abidəsi (1), Şahmarlı (2), Şimali Osetiya (1), Şindilər (2), Şirak mərzi (1), Şotavar (1), Şuaxevi bələdiyyəsi (1), Şüləver (2), Şıxlı (1), Şəmkir rayonu (1), Əngirəvan (1), Ərcivan-Sarvan (1), Əzizkəndi (1),
name:az-cyr6Азәрбајҹан (1), Башкечид (1), Дағыстан (1), Тәзәкәнд (2), Чеченистан (1),
name:azb2آذربایجان (1), ائرمنیستان (1),
name:ba13Абхазия (2), Краснодар крайы (1), Меше-Хи (2), Рәсәй (1), Таганрог ҡултығы (1), Төньяҡ Осетия — Алания (1), Төркиә (1), Чечен Республикаһы (1), Ҡара диңгеҙ (1), Әзербайжан (1), Әрмәнстан (1),
name:bar7Abchasien (2), Armenien (1), Aserbaidschan (1), Georgien (1), Russland (1), Tiakei (1),
name:bat-smg10Abkazėjė (2), Armienėjė (1), Azėrbaidžians (1), Grozėjė (2), Rosėjė (1), Tbėlėsis (2), Torkėjė (1),
name:bbl2'ალნ (2),
name:bcl7Armenya (1), Aserbayhan (1), Georgya (1), Rusya (1), Tbilisi (2), Turkiya (1),
name:be4313 км (1), 19 км (1), 2264 км (1), 2279 км (1), 2327 км (1), 2338 км (1), 2350 км (1), 2357 км (1), 2363 км (1), 2369 км (1), 2373 км (1), 2380 км (1), 2468 км (1), 44 км (1), 6 км (1), Day Off! - Second Hand Store (1), Абхазскі дзяржаўны ўніверсітэт (1), Абхазія (2), Азербайджа́н (1), Арме́нія (1), Ачамчыре (1), Грузія (2), Кабардзіна-Балкарыя (1), Краснадарскі край (1), Кутаісі (2), Маскоўскі час (1), Паўднёвая Асеція (1), Паўночная Асеція (1), Рака Кубань (1), Расійская Федэрацыя (1), Сетка міжнародных еўрапейскіх аўтадарог (1), Таганрогскі заліў (1), Тбілісі (2), Турцыя (1), Цхінвалi (1), Цхінвалі (1), Чарнаморскі рэгіён (1), Чачня (1), Чорнае мора (1),
name:be-tarask14Абхазія (2), Азэрбайджа́н (1), Армэ́нія (1), Грузія (2), Кабардзіна-Балкарыя (1), Краснадарскі край (1), Паўночная Асэтыя (1), Расея (1), Тбілісі (2), Турэччына (1), Чачэнія (1),
name:bg4413 км (1), 19 км (1), 2264 км (1), 2279 км (1), 2327 км (1), 2338 км (1), 2350 км (1), 2357 км (1), 2363 км (1), 2369 км (1), 2373 км (1), 2380 км (1), 2468 км (1), 44 км (1), 6 км (1), Абхазия (2), Азербайджан (1), Армения (1), Ахтала (1), Батуми (2), Борджоми (1), Бургас - Поти (1), Варна - Поти (2), Грузия (2), Дагестан (1), Европейска пътна мрежа (1), Европейски път Е70 (1), Казбек (1), Краснодарски край (1), Кубан (1), Кутаиси (2), Нос Калиакра (1), Посолство на Република България (1), Риони (1), Русия (1), Тбилиси (2), Турция (1), Черно море (1),
name:bh2अज़रबैजान (1), आर्मीनिया (1),
name:bi4Armenia (1), Azerbaijan (1), Rusia (1), Turkey (1),
name:bjn3Jorjiya (1), Rusia (1), Turki (1),
name:bm4Arimeni (1), Azɛrbayjaŋ (1), Risila (1), Zeyɔrzi (1),
name:bn11আজারবাইজান (1), আবখাজিয়া (2), আর্মেনিয়া (1), চেচনিয়া (1), জর্জিয়া (1), জর্জিয়া (রাষ্ট্র) (1), তিবি‌লিসি (2), তুরস (1), রাশিয়া (1),
name:bo8ཁྲེ་བྷི་ལི་སི། (2), ཇོར་ཇི་ཡ། (1), ཏུར་ཀི། (1), འཇོར་ཇི་ཡ། (རྒྱལ་ཁབ།) (1), ཨ་ཛར་བཡི་ཇན། (1), ཨར་མེ་ནི་ཡ། (1), ཨུ་རུ་སུ། (1),
name:bpy4আজারবাইজান (1), আর্মেনিয়া (1), তুরস্ক (1), রাশিয়া (1),
name:br17Abkhazia (1), Armenia (1), Azerbaidjan (1), Dagestan (1), Ingouchia (1), Jorjia (1), Jorjia (bro) (1), Kabardino-Balkaria (1), Karatchay-Tcherkesia (1), Kouban (1), Norzhosetia-Alania (1), Osetia ar Su (1), Rusia (1), Tbilisi (2), Tchetchenia (1), Turkia (1),
name:bs13Abhazija (2), Azerbejdžan (1), Crno more (1), Ermenija (1), Gruzija (2), Međunarodna mreža E-puteva (1), Rusija (1), Sjeverna Osetija-Alanija (1), Tbilisi (2), Turska (1),
name:bug2Russia (1), Turki (1),
name:bxr7Азербайджан (1), Армени (1), Гүрж (1), Ородой Холбооной Улас (1), Тюрк Улас (1), Хойто Осети (1), Чечня (1),
name:ca99Abkhàzia (2), Adjària (1), Als herois del moviment socialista de la nostra ciutat (1), Armènia (1), Autobusos a Mèstia (1), Azerbaidjan (1), Batumi (2), Catedral Armènia de Sant Jordi (1), Catedral catòlica de l'Assumpció de la Santa Verge Maria (1), Catedral de Sant Pere i Sant Pau (1), Cementiri (1), Centre Mèdic Sant Lluc Zugdidi (1), Centre d’informació turística (1), Columna sagrada (1), Daguestan (1), Districte Federal del Caucas Nord (1), Districte Federal del Sud (1), Escola Pública #2 (1), Església Matskhovari (1), Església de Betlem (1), Església de la Verge Maria (3), Església se Sant Nicolau (1), Estació d’autobusos de Zugdidi (1), Estàtua de Medea (1), Font dansaire (1), Galeria d’Art (1), Geòrgia (2), Glaciar Chalaadi (1), Gúria (1), Imerètia (1), Informació turística (3), Ingúixia (1), Jardí Botànic Nacional (1), Kabardino-Balkària (1), Kakhètia (1), Karatxai-Txerkèssia (1), Kobuleti (2), Kutaïsi (2), Kvemo Kartli (1), La casa de Shorena (1), Lamaria - Església de la Verge Maria (1), Llacs Koruldi (1), Mar Negra (1), Metro Bus a Tblilisi (1), Monument a Nino i Ali (1), Mtskheta-Mtianeti (1), Museu Esvaneti (1), Museu dels Palaus Dadiani (1), Museu d’Història de Tbilisi (1), Museu estatal de cançons tradicionals georgianes i instruments musicals (1), Museu estatal de folklore i arts aplicades de Geòrgia (1), Ossètia del Nord - Alània (1), Ossètia del Sud (2), Parlament de Geòrgia (1), Primer amor (1), Racha-Lechkhumi i Kvemo Svaneti (1), Regió de la Mar Negra (1), Regió econòmica del Caucas Nord (1), Reina Tamar (1), República Autònoma d'Abkhàzia (1), Riu Kuban (1), Rússia (1), Samegrelo - Zemo Svaneti (1), Samtskhé-Txavtxètia (1), Sant Jordi (3), Sinagoga nova (1), Sinagoga vella (1), Sotxi (1), Sukhumi (2), Tbilissi (2), Teatre (1), Teatre Shalva Dadiani (1), Territori de Krasnodar (1), Torre Alfabet (1), Torre Kolkheti (1), Torre-Museu cultural Esvaneti (1), Tskhinvali (2), Tu, jo i Batumi (1), Turquia (1), Txetxènia (1), Universitat d'Abkhàzia (1), Vista panoràmica (1), Xarxa de carreteres europees (1), Xida Kartli (1),
name:cbk-zam6Abjasia (2), Armenia (1), Azerbaiyán (1), Rusia (1), Turquía (1),
name:cdo5Azerbaijan (1), Gáh-lū-gék-ā (1), Ngò̤-lò̤-sṳ̆ (1), Tū-ī-gì (1), Ā-mī-nà̤-ā (1),
name:ce83lуомал (2), Абхази (2), Азербайджа́н (1), Алагиран кӀошт (1), Аптека (1), Аргохи (2), Армхи (1), Ахалдаба (1), Ахмета (1), Ахметан муниципалитет (1), Ахтала (1), Башлам (1), Берийн баьш (1), Биркиани (1), Бугаани (1), Вани (1), Гуьржийчоь (1), ГӀалгӀайчоь (1), ГӀебартойн-Балкхаройчоь (1), Джейрах (2), Джейрахан кӀошт (1), Джуокъал йурт (1), Джуокьал юрт (1), Дуй-Юрт (2), Думастури (2), Зеда Квалити (1), Зеленчукан кӀошт (1), Ирафан кӀошт (1), Итон-Кхаьллан кӀошт (1), Ишкол (1), КIуорат (2), Карачаевскан кӀошт (1), Краснодаран мехкайист (1), Кутаиси (2), Кхарачой-Чергазийчоь (1), Къилба ХӀирийчоь (1), Къилбаседа ХӀирийчоь (1), КӀесала (1), Лакха Олан (2), Маграани (1), Маьждиг (1), Нохчийчоь (1), Ольгети (2), Пригородни кӀошт (1), Пхьмат (1), ПӀаьнгиз (1), Росси (1), Терк (5), Туркойчоь (1), Хамхи (1), Хилдехьа (1), Хуланда (1), Цинубани (1), ЧІаьнтий-Орг (8), Чегеман кӀошт (1), Черекан кӀошт (1), Шаройн кӀошт (1), Шира Саниба (1), Эльбрусан кӀошт (1), Эрмалойчоь (1), Ӏаьс-хи (2),
name:ceb8Abkhazia (2), Armenya (1), Aserbaiyan (1), Georgia (2), Rusya (1), Turkiya (1),
name:ch2Armenia (1), Russia (1),
name:chr5ᎠᎺᏂᏱ (1), ᎠᏎᏆᏣᏂ (1), ᎬᏂᏱ (1), ᏣᎠᏥᎢ (1), ᏲᏂᏱ (1),
name:chy2Russia (1), Turkey (1),
name:ckb10ئازەربایجان (1), ئەبخازیا (2), ئەرمەنستان (1), تبلیس (2), تورکیا (1), ناوچەی زەریای ڕەش (1), ڕووسیا (1), گورجستان (1),
name:co3Armenia (1), Azerbaighjan (1), Russia (1),
name:cr1ᑐᕒᑭ (1),
name:crh11Abhaziya (2), Azerbaycan (1), Ermenistan (1), Gürcistan (2), Krasnodar ülkesi (1), Qara deñiz (1), Rusiye (1), Türkiye (1), Феленк бунун (1),
name:cs75Abcházie (2), Achalciche (1), Adiši (1), Adiščala (4), Akuaskia (2), Arménie (1), Bordžomi (1), Calka (2), Cchaltubo (2), Chaldesčala (3), Choni (1), Cvirmi (1), Dmanisi (1), Elbrus (1), Emine (1), Evropské silnice (1), Gorvaši (1), Gruzie (2), Jižní Osetie (1), Jižní federální okruh (1), Jižní vojenský okruh (1), Kabardsko-Balkarsko (1), Kaliakra (1), Kobuleti (2), Krasnodarský kraj (1), Kubáň (1), Malý Kavkaz (1), Mccheta (2), Moskevský čas (1), Očamčyre (1), Rionská vodní elektrárna (1), Rusko (1), Sačchere (1), Severní Osetie-Alanie (1), Soči (1), Soči Autodrom (1), Taganrožský záliv (1), Tbilisi (2), Turecko (1), Turje ozero (1), Ušguli (1), Vale (2), Velvyslanectví České republiky (1), Vičnaši (1), Východní Anatolie (1), Výhled (1), Zestaponi (2), Ázerbájdžán (1), Čažaši (1), Čchunderi (1), Černomořský region (1), Černé moře (1), Čečensko (1), Čiatura (2), Čolaši (1), Čvibjani (1), Šchara (1), Žabeši (1), Žibiani (1),
name:csb7Armenijô (1), Azerbejdżan (1), Czôrné Mòrze (1), Grëzóńskô (2), Ruskô (1), Tëreckô (1),
name:cu9Абхаꙁїꙗ (2), Армєні́ꙗ (1), Аꙁѣрбаича́нъ (1), Гєѡргі́ꙗ (1), Гєѡргїꙗ (1), Лꙑхнꙑ (1), Рѡсїꙗ (1), Тѷрци (1),
name:cv18Çурçĕр Осети (1), Абхази (2), Азербайджан (1), Грузи (2), Европа автомаршручĕсем (1), Краснодар Ен (1), Кубань (1), Кутаиси (2), Раççей Патшалăхĕ (1), Тбилиси (2), Турци (1), Хура тинĕс (1), Чечен Республики (1), Эрмени (1),
name:cy10Abchasia (1), Armenia (1), Aserbaijan (1), Georgia (2), Gogledd Ossetia (1), Rwsia (1), Tbilisi (2), Twrci (1),
name:cz1Džangi-Tau (1),
name:da19Abkhasien (2), Armenien (1), Aserbajdsjan (1), Bordzjomi (1), Europaveje (1), Georgien (2), Kuban (1), Republikken Nordossetien–Alania (1), Rusland (1), Sortehavet (1), Sotji (1), Tbilisi (2), Tjetjenien (1), Tjiatura (2), Tyrkiet (1),
name:de3138"Altstadt" - "Gabashvili Park" Pendelbahn (1), "Khulo" - "Tago" Pendelbahn (1), "Martvili" - "Kloster" Pendelbahn (1), "Rustavi" - "Iaghluja Berg" Pendelbahn (1), 1.Jakob-Nikoladse-Quergasse (1), 11. Mikroraion (1), 12. Mikroraion (1), 14. Mikroraion (1), 15. Mikroraion (1), 16. Mikroraion (1), 17. Mikroraion (1), 18. Mikroraion (1), 19. Mikroraion (1), 20. Mikroraion (1), 21. Mikroraion (1), 3. Mikroraion (1), 5. Mikroraion (1), 6. Mikroraion (1), 7. Mikroraion (1), 7a Mikroraion (1), 7b Mikroraion (1), 8. Mikroraion (1), 9. Mikroraion (1), A-Mobile (4), A.Gelovani Straße (1), Aapsta (7), Aaptra (1), Aazy (1), Abaata (4), Abaata-Kirche (1), Abaitikau (1), Abanagdara (1), Abascha (23), Abaschidsestraße (5), Abasinka (1), Abastumani (2), Abatchewi (1), Abchasien (2), Abchasische Eisenbahn (1), Abchasische Staatliche R.-Gumba-Philharmonie (1), Abchasische Staatliche Universität (1), Abchasisches Staatliches Dramentheater (1), Abchasisches Staatsmuseum (1), Abdschakwa (2), Abdysaa (1), Abgarchuk (1), Ablari (1), Abuli (2), Achaldaba (1), Achali Abastumani (1), Achali Marabda (2), Achali Swiri (2), Achalkalaki (3), Achalscheni (4), Achalsopeli (3), Achalziche (2), Achalzkaro (1), Achmads (1), Achmadschi (1), Achmeta (2), Achmeteli-Warketili-Linie (3), Achtala (1), Achuti (1), Achychschara (1), Adaikomdon (1), Adischtschala (5), Adleibastraße (1), Adler Arena (1), Adler — Sochumi (1), Adlia Straße (3), Adsapsch (4), Adschachu (1), Adschariszqali (2), Adschyrjuara (2), Adsidakuara (1), Adsina (1), Adswi (1), Affenhaus (1), Agara (1), Agchua (1), Agdara (1), Agdarra (1), Aghmaschenebeli-Viertel (1), Aghtaklia (2), Agua (1), Agudsera (2), Aguripsta (2), Ahmediyye-Moschee (1), Ajasmi (1), Akaki Zereteli (1), Akaki-Zereteli-Allee (20), Akuadscha (1), Akuaskia (2), Alachadsy (2), Alanija-Nationalpark (1), Alasani (1), Alatschani (1), Alawerdi (1), Alexander Puschkin (1), Alexandre-Dumas-Straße (1), Alexej-S.-Agrba-Schule (1), Alexejewka (2), Algeti (3), Allee der Liebe (1), Aloti (2), Alpana (1), Alt Rustawi (1), Alter Glockenturm (1), Alter Markt (1), Alter O-Bus-Betriebsbahnhof (1), Alter Rioni (2), Altes Rathaus (1), Altgläubigenfriedhof (1), Altstadt (1), Ambarichuza (1), Ambrolauri (2), Amguaschchuza (1), Amirani-Kino (1), Amsara (3), Amschikuchua (1), Amtkel (2), Amtkelsee (1), Anaklia (2), Anaseuli (1), Anasyp (1), Anatol-Sobtschak-Straße (3), Andijskoje Koisu (1), Anton-Purzeladse-Straße (1), Anton-Purzeladze-Straße (1), Antschischati (1), Apartments Laguna Beach Club (1), Apianda (1), Apra (1), Apuschta (1), Aquafon (4), Aragwa (1), Aragwi (7), Araschenda (2), Arbo (2), Archa (1), Archäologisches Museum Wani (1), Ardahan (1), Ardschewan-Sarwani (1), Argun (8), Arguni (1), Aripsta (1), Armchi (2), Armenien (1), Armenischer Friedhof (2), Armenisches Pantheon (1), Arpi-See (1), Arthur-Leist-Straße (1), Artvin (1), Aruchlo (1), Asanta (1), Asanuri (1), Asatiani-Siedlung (1), Aschkala (1), Asdripsch (1), Aserbaidschan (1), Aserbaidschanische Botschaft (1), Asiatische Fernstraße 5 (1), Aspindsa (2), Assa (2), Assabulei (2), Assbulei (1), Astrophysik Observatorium Pendelbahn (1), At Nanas (1), Atara-Armjanskaja (2), Atidsta (1), Atschadara (1), Atschi (1), Atschmarda (1), Autonome Republik Abchasien (1), Autonome Republik Adscharien (1), Autoscooter (1), Außenministerium Georgiens (1), Awlabari (1), Awlewi (2), Awnewi (2), Awranlo (1), Awtschala (2), Az (2), Azidschkwa (2), Azkuri (3), Ağstafa (1), Babili (1), Babuschara (2), Bachmaro (1), Badehaus Nr. 9 (1), Bagdati (1), Bagikyta (1), Bagrat-Festung (1), Bagrati-Kathedrale (1), Bagrationi 1882 AG (1), Bahnhof Gali (1), Bahnhofplatz (4), Bahnhofsiedlung (2), Bakisubani (1), Baksan (1), Baksan Fluss (3), Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline (7), Bakuriani (3), Balachwani (1), Balakan (1), Balanta (1), Balcho (1), Balu (1), Banodscha (1), Banzurtkari (1), Bardnala (1), Bareti (1), Bari Ebrisi (1), Barisakho Straße (2), Barnovstraße (1), Barnowstraße (8), Barouachu (1), Bartuidon (2), Basla (1), Batumi (4), Baumhaus (1), Bawra (4), Bediani (1), Beitaraptschi (2), Berliner Mauer (1), Besaklo (2), Beschtascheni (1), Besleti-Brücke (1), Bessikistraße (5), Betscho (1), Bewreti (2), Bierkombinat (1), Biljagidon (2), Birzcha (1), Bitaga (1), Bitechi (1), Bjojuk-Deresi (2), Blauer See (2), Bogreschi (1), Bolnisser Glockenturm (1), Bolnissi (3), Bolschoi-Eispalast (1), Borbalostraße (2), Bordschomi (2), Bordschomi-Charagauli Nationalpark (3), Boschami (1), Botanische Garten Sessellift (1), Botanischer Garten Batumi (1), Botanischer Garten Suchumi (1), Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (1), Botschaft der Republik Bulgarien in Georgien (1), Botschaft der Republik Frankreich in Georgien (1), Botschaft der Russischen Föderation (1), Botschorma (1), Brauerei (2), Brauerei "Aluton" (1), Brauerei "Kazbegi" (1), Brauerei Zedazeni (1), Briefkasten (1), Brotfabrik (2), Brotmeister (1), Brotplatz (1), Brozleti (2), Bscholebi (1), Bsitkau (1), Bsyb (1), Bsyp (3), Bucht von Taganrog (1), Budapester Straße (2), Budscha (1), Bugascheni (1), Bugdascheni-See (1), Bugdaschentschai (2), Bukisziche (1), Buknari (1), Buleschi (1), Bulwani (1), Burg Rabati (1), Burgas - Poti (1), Burgruine Azkuri (1), Burgruine Bebrisziche (1), Burgruine Kolagiri (1), Burgruine Ksani (1), Burgruine Rkoni (1), Burgruine Samschwilde (1), Burgruine Schvilo (1), Burgruine Surami (1), Bus nach Ikalto (1), Bus nach Kazbegi (1), Bus nach Kutaisi (1), Bus nach Mestia (1), Busaweti (1), Busbahnhof Bolnissi (1), Busbahnhof Gori (1), Buscheti (1), Butichi Gästehaus (1), Bäckerei (1), Bäckerei, Imbiss (1), Café (2), Café "Skaska" (1), Café Argo (1), Calypso (1), Campingplatz GeoCamp (1), Carpe Diem (1), Caucasus Guesthouse (1), Chabume (1), Chachabo (2), Chadschalia (1), Chairache (1), Chaischi (3), Chala (1), Chaladi Gletscher (1), Chaniszkali (4), Chantschali-See (1), Charagauli (2), Charesidon (2), Chartischo (1), Chaschmi (2), Chaschupsa (3), Chaschupse (2), Chaschuri (2), Chatscheschi (1), Chatschkoi (2), Chaweti (2), Che (1), Chekordsula (1), Cheledi (1), Chelra (1), Chelwatschauri (2), Cheria (1), Chewiszkali (2), Chezera (1), Chezkwara (1), Chichadsiri (1), Chidistawi (1), Chidmagala (1), Chigho Quelle (1), Chikaura (1), Childecharoi (1), Chirsa (2), Chischaura (1), Chitschauri (1), Chob (4), Chobi (44), Chobiskhevi (1), Chodschabegi (1), Chole (1), Chomuli (1), Choni (3), Chopuri (1), Chorchis-Ubani (1), Chorchula (2), Chorenia (1), Chospio (1), Chramgesi (1), Chrami (1), Chrialeti (1), Chsyrchu (1), Chuap (1), Chuaschkyt (1), Chubini Wine Cellar (1), Chudisan (1), Chulandoi (1), Chulgumo (1), Chulo (1), Chuschet (1), Chutia (1), Chwiti (2), Chypsta (2), Chyschcha (1), Chyschcharipsch (2), Coffee Bean (1), Containerterminal (1), D.-Usnadse-Straße (1), D.-Uznadse-Straße (2), D.-Uznadze-Straße (8), D.Usnadse-Straße (3), DWVG - Deutsche Wirtschaftsvereinigung in Georgien (1), Dabadzveli (1), Dadeschi (1), Dagestan (1), Dagestanskaja uliza (1), Damchurz (2), Dampalo (2), Dargaws (1), Darialschlucht (1), Darkweti (1), Daschbaschi (1), Datscha von Gorbatschow (1), Datscha von Stalin (1), David der Erbauer (1), Davit-Aghmaschenebeli-Fernstraße (41), Dawati (2), Dawberi (1), Debed (2), Dechwiri (1), Dedopliszqaro (2), Delissier Straße (2), Dem (1), Depowskaja uliza (1), Deutsche Bibliothek Wilhelm von Humboldt (1), Deutsche Mühle (1), Dewra (1), Didi Arakali (2), Didi Chantschali (2), Didi Dighomi 1. Mikroraion (1), Didi Dighomi 2. Mikroraion (1), Didi Dighomi 3. Mikroraion (1), Didi Dighomi 4. Mikroraion (1), Didi Lilo (2), Didi Nedsi (1), Didi Tschkoni (1), Didwela (1), Dighmis Tschala (1), Dighomi Friedhof (1), Dilara (1), Diliska (1), Dimitri-Qipiani-Straße (3), Dioskouria (1), Disi (1), Dizi (2), Dmanissi (2), Dmitrijewka (1), Doberaseni (1), Dolce Vita (1), Dolra (4), Dolra Gletscher (1), Dombai (2), Donezki pereulok (1), Dopuakyt (2), Dorosh (1), Dranda (2), Dream House (1), Dreifaltigkeitskirche (1), Drittes Massiv (1), Dsau (1), Dschadschiaschta (1), Dschal (1), Dschampal (1), Dschampali (1), Dschandari (2), Dschansul Kachidse Straße (1), Dschapana (1), Dschawa (1), Dschawachetistraße (12), Dschawachi (2), Dschegeti (1), Dscheirach (2), Dschgali (1), Dschidscheti (1), Dschimastaro (1), Dschimiti (1), Dschinisi (1), Dschodschora (1), Dschordschiaschwili (2), Dschugaani (1), Dschukmur (2), Dschumati-Kloster (1), Dschumi (1), Dschwari (2), Dseni (2), Dsewera (2), Dsidsariastraße (1), Dsiguta (1), Dsima (1), Dsinaga (2), Dsirula (1), Dsiunaschoch (2), Dslewidschwari (2), Dsmagula (1), Dsußa (2), Dsweli Abascha; Alt Abascha (1), Dsweli Marabda (2), Dsychtscha (2), Dsynba (1), Duissi (2), Duraschi (1), Duripsch (1), Duscheti (2), Dwabsu (1), Dwani (2), Dychtau (1), Dynamo-Stadion (1), E-Pferdereiten (1), E.-Achvlediani-Steig (1), E.-Achwlediani-Straße (1), Ecotrail "Cheget Twist - Fälle Azau" (1), Egritschai (1), Ehemalige Fabrik (1), Ehemaliger Oberleitungsbus Depot №1 Mushtaid (1), Ehemaliger Oberleitungsbus Depot №3 Digomi (1), Ehemaliger Straßenbahn Betriebshof №1 Mushtaid (1), Ehemaliger Straßenbahn Betriebshof №3 Avchala (1), Ehemaliger Straßenbahn-Oberleitunbgsbus Betriebshof Isani (1), Einersessellift Chobiskhevi - Dabadzveli (1), Eisberg Eislaufpalast (1), Eisenbahn (1), Eisenbahnstraße (1), Ektwime-Takhaischwili-Straße (2), El Barco (1), Elbrus (Westgipfel) (1), Elbrus See (1), Elbrus-1 (2), Elbrus-2 (2), Elbrus-3 (1), Enguri (2), Enguri-Staumauer (1), Entrée (1), Eriwaner Straße (3), Ersi-Naturreservat (1), Eschera (3), Esmeralda (1), Esmi (2), Estosadok (1), Euro-2000-Schule (1), Europaplatz (1), Europastraße 60 (1), Europastraße 97 (1), Europastraßen (1), Evangelisch Lutherischer Kindergarten (1), Evangelisch-Lutherische Krche St. Johannes (1), Evangelisch-Lutherische Versöhnungskirche (1), Evgeni Kharadze Straße (1), Ewgrapi-Schewardnadse-Stadion (1), Falsche Lokalisation Gidi Guesthouse (1), Fasil-Iskander-Museum (1), Ferienheim "Wolga" (1), Fernuniversität Suchumi (1), Festung Achalkalaki (1), Festung Anacopia (1), Festung Chichani (1), Fiagdon (1), Finanzamt (2), Flugfeld Natachtari (1), Flughafen Poti (1), Flughafen Suchumi Babushara (1), Flughafen Telawi König Erekle II (1), Flughafen Tiflis (1), Flughafensiedlung (1), Flughafensiedlung (8 km) (1), Fort Diklo (1), Fortuna (1), Französische Schule des Kaukasus (1), Frauenkloster Samtawro (1), Freie Universität Tiflis (1), Freie Waldorfschule Tiflis (1), Freiheitsplatz (1), Friedensbrücke (1), Friedensplatz (1), Friedensstraße (3), Frisch gezapftes Bier (1), Föderationskreis Nordkaukasus (1), Föderationskreis Südrussland (1), Gabaschwili-Hügel (1), Gaghma-Orpiri (1), Gagra (4), Gagrapsta (1), Gagripsch (1), Gal (1), Gal-Stausee (1), Gali (2), Galidsga (1), Gamardschweba (2), Ganachleba (3), Gandsani (1), Garabashi (1), Gardabani (2), Gasthaus Elisabeth KALDANI (1), Gatschiani (2), Gedaklar (1), Gelovaniplatz (1), Gemeindeverwaltung Kotschara (1), Genaldon (1), Generalstaatsanwaltschaft der Republik Abchasien (1), Gentswischi (1), Georg-Zabadse-Straße (3), Georgi-Eliava-Institut für Bakteriophagen, Mikrobiologie und Virologie (1), Georgia Central - Hostel, Pension, Campingplatz (1), Georgien (2), Georgisch-Deutsche-Freundschaftsallee (1), Georgische Heerstraße (86), Georgische Nationale Akademie der Wissenschaften (1), Georgische Post (1), Georgische Technische Universität (2), Georgischer Fußballverband (1), Gergemisch (1), Gesati (1), Ghedi (1), Giorgi-Schatberaschwili-Straße (1), Giorgi-Zabadse-Straße (1), Giorgig-Zabadse-Straße (2), Giwi Kiladse Stadion (1), Gjatschrypsch (2), Gldani Massiv (1), Gldanula (1), Gobi (1), Gochnari (1), Gockel von Koda (1), Goderdsipass (1), Godogani (1), Gogebaschwilistraße (1), Gogmatschauri (1), Gogolstraße (2), Gojata (1), Gondelbahn "Argo" (1), Gondelbahn: Rustaweli - Mtatsminda (Bau) (1), Gonio (1), Gorabereschouli (1), Gorana (1), Gorbani (1), Gordschomi (1), Gorelowka (1), Gori (1), Gori Altstadt (1), Gori, Zchinwali (2), Gormagali (1), Gorowani (1), Gorowani, Zerowani (1), Grabenstraße (2), Grigol-Robakidse-Universitä (1), Großer Liachwi (13), Grundschule (1), Grüner See (1), Guandra (1), Guarap (1), Gudaa (1), Gudarechi (1), Gudauri (1), Gudauta (3), Guesthouse Davit Zhorzholiani (1), Gulida (1), Gulikami (2), Guloichi (1), Gulripsch (1), Gulripschi (1), Guma (2), Gumathesi-Kanal (1), Gumati (1), Gumbati (1), Gumbra (1), Gumista (2), Gundauri (1), Gunters Guesthouse and Camping (1), Gurdsauli (1), Gurdschani (2), Gurien (1), Gursul (1), Gverita (1), Gwalderi (1), Gwandra (2), Gwarda (2), Gwebaldi (1), Gwerki (1), Gweso (1), Gwimbrala (1), Handelshafen (1), Haupttribüne (1), Haus der Jugend Suchumi (1), Haus der Kultur (1), Haus des Komponistenverbandes von Georgien (1), Heeresstraße (2), Heilige Säule (1), Heilige-Nino-Straße (3), Heinrich-Böll-Stiftung Regionalbüro Südkaukasus (1), Heldenpark (1), Heldenplatz (1), Heschkili (1), Highway (1), Hl. Giorgi (2), Hl. Nino Kapelle (1), Hotel Aitar (1), Hotel Cafe (1), Hotel Riza (1), Hotel Suchum (1), Hotel Wetzel (1), Howhannes Tumanjan (1), Ianeuli (1), Ichtila (1), Idschareti (1), Ienaschi (2), Ikaltohügel (1), Ilia-Tschawtschawadse-Nationalbibliothek des Georgischen Parlaments (1), Ilia-Wekua-Park (1), Imera (1), Imereti Resort (1), Imeretien (1), Inguri (4), Inguri-Staumauer (1), Inguschetien (1), Inkitsee (1), Innenministerium der Republik Südossetien (1), Innerkartlien (1), Institut der Physik und Technologie Suchum (1), Internationaler Flughafen Batumi (1), Internationaler Flughafen Kutaissi - König David der Erbauer (1), Internatsstraße (1), Iori (7), Iprali (1), Irina (1), Irina Lextagi (1), Isani (1), Iwan-Dschawachischwili-Straße (2), Iwane-Dschawachischwili-Straße (4), Iwanowka (1), Jaschtchua (1), Jefremowka (2), Jeiskaja Street (1), Jeiskaja uliza (1), Jermolowka (1), Juri-Woronow-Park (1), Jurij-Gagarin-Straße (6), Juschnaja uliza (1), K 2 (1), Kabardino-Balkarien (1), Kabardino-Balkarisches Hochgebirgs-Naturreservat (1), Kabardinskaja uliza (1), Kaburi (1), Kachetien (2), Kachura (1), Kakuti (1), Kala (1), Kalaschi (1), Kalauri (1), Kaldachuara (1), Kaldachwara (1), Kalota (1), Kamischlo (2), Kanatia (1), Kandylchoch (1), Kani (1), Kap Emine (1), Kap Kaliakra (1), Kap Maslen nos (1), Karankom (1), Karatschai-Tscherkessien (1), Karaugomdon (1), Kareli (1), Karmadon (1), Kars (1), Kartikami (2), Karzachi-See (2), Kasatschja uliza (1), Kasbek (1), Kaschweti-Kathedrale des Heiligen Georg (1), Kaspi (2), Kathedrale von Dranda (1), Katnatu (1), Katskhi-Säule (1), Kaukasus (1), Kaukasus-Naturreservat (1), Kaukasus-Reisen (1), Kawta (1), Kawtischewi (1), Kazbek-Allee (11), Kazichabla (1), Kazikyt (1), Keda (1), Kelisee (1), Kenaschi (1), Kerana (1), Kerdzo Agsrulebis Biuro (1), Kertsch - Batumi (3), Keschalo (2), Kessalo (2), Kessaloi (1), Ketschieti (1), Khhizabavra Straße (1), Kimjatli (1), Kindergarten (2), Kinderklinik (1), Kinzwisi Kloster (1), Kiratsch-Muganlo (2), Kirche (1), Kirche im Baum (1), Kirche von Didi Chkoni (1), Kirow (1), Kirowakani (1), Kirowi (1), Kisischewi (1), Kiznissi (1), Kleine Azau (2), Kleiner Azau Gletscher (1), Kleiner Liachwi (2), Klischi (18), Kloster Dawit Garedsha (1), Kloster Nowy Afon (1), Kloster Sanahin (2), Kloster Sedaseni (1), Kloster Ubisa (1), Kluchorsee (1), Kobalauri (1), Kobuleti (2), Kochta (2), Kodori (1), Kodschori (2), Kolchosnaja uliza (1), Kombinati (1), Komdon (1), Komsomolskaja uliza (1), Konservatorium (1), Korchi (1), Korkora (1), Korziapani (1), Kosta-Chetagurow-Denkmal (1), Kotischi (2), Kotschara (2), Krankenhaus (1), Krankenhaus / Notaufnahme (1), Krasnaja Poljana (1), Kronika (1), Krzanisi (1), Kuban (1), Kulaschi (1), Kulturhaus (3), Kumlisziche (1), Kumurdo (1), Kura (25), Kurdischer Friedhof (1), Kuschtschi (1), Kussu (2), Kutaisser Platz (1), Kutaissi (3), Kutauri (1), Kwaissa (2), Kwakude (1), Kwantschianari (2), Kwariati (2), Kwatschalati (1), Kweda Agwi (1), Kweda Luchwano (1), Kweda Zageri (1), Kwedreschi (1), Kwemo Abascha (1), Kwemo Alwani (2), Kwemo Chareba (1), Kwemo Cheti (1), Kwemo Chodascheni (1), Kwemo Lissi (1), Kwemo Noga (1), Kwemo Tschala (2), Kwenobani (1), Kwirila (9), Kwischantschala (1), Kwischi (1), Kyrch-Bulak (1), Kzija (1), Königin-Ketewan-Platz (2), Königin-Tamar-Flughafen Mestia (1), Königliche Palastruine Geguti (1), Labaidseebi (1), Labskaldi (1), Lachami (4), Lachamula (1), Lachuschdi (2), Lado Gudiaschwili Straße (4), Ladschanuri (1), Lagodechi (1), Lagodechi-Nationalpark (1), Laibacher Straße (5), Lakyrcha (1), Lampalaschi (1), Lanteli (1), Lantschchuti (3), Lapsta (1), Lapstarcha (1), Lartschwali (1), Laschchreri (1), Lashtra (1), Lasika (1), Laskadura (1), Laskrali (1), Lasuriaschi (1), Lechaindrawo (1), Lechsiri (1), Lechura (4), Legwa (1), Lekosandi (1), Lekulmacha (1), Lemberger Straße (4), Lemsagori (1), Lendscheri (1), Leningor (3), Lentechi (2), Leo-Tolstoi-Straße (2), Leonidse-Park (1), Lesema (1), Lesgara (1), Lessitschine (1), Letschkop (1), Leuchtturm (1), Leuchtturm Suchum (1), Leuscheri (1), Lezperi (1), Libanistraße (8), Lichauri (1), Linkes Ufer (3), Lischo (1), Liwadi (1), Ljadon (1), Lokdschandari (2), Lotkini (1), Lotschini (5), Lychny (1), M. Asatiani Straße (1), M. Tumanischwili Theater (1), M.-Assatiani-Straße (3), M.-Sandukeli-Straße (2), Machadyr (1), Machaschi (2), Machindschaurer Ersatzstraße (4), Machundschia (1), Machur (1), Machwilauri (1), Madatapasee (1), Madsaska (2), Magardeli (1), Magnetiti (1), Makera (1), Malaja uliza (1), Mami (1), Mamswara (1), Mamulaani (1), Mamulari (1), Marchjaul (1), Mardachutschi (1), Mardschanischwilistraße (5), Mardschwena Ptischi (1), Margianistraße (3), Margwischi (1), Marienkanal (2), Marienkanal I. Siedlung (2), Mariä Himmelfahrtskirche (1), Marjani Straße (5), Markula (1), Martinichi Guesthouse (1), Martkopi-Kanal (16), Martkopi-Kloster (1), Martuni (1), Martwili (1), Marzchena Ptischi (1), Masaschi (1), Matschara (5), Matschatia (1), Mazchwarischi (1), Mebezi (1), Medaillenplatz (1), Medizinische Universität (1), Medschiniszkali (3), Medschuda (4), Medschwris'chewi (1), MegaFon (1), Megrebatschi (1), Mele (1), Melura (1), Mendschi (1), Meore Obtscha (1), Merab-Kostawa-Straße (25), Merchanthouse (1), Merkula (1), Meschechi (2), Mestia (2), Mestiatschala (1), Metechi (2), Metekhi Brücke (3), Metro Nowy Afon (1), Metromscheni (1), Mgvimevi (1), Micheil-Meschi-Stadion (2), Midagrabindon (1), Mihály-Zichy-Straße (1), Militärflugplatz Marneuli (1), Milk (1), Mindia Gästehaus (1), Mingrelien-Oberswanetien (1), Mingəçevir-Stausee (1), Mintadseebi (1), Mir-Station (3), Mizabogira (1), Mjasnikijani (1), Mojito (1), Mokwi (1), Molotschny (1), Morgo (1), Mosaik Kunstwerk (1), Moschawer (1), Moschee (1), Moskauer Prospekt (1), Moskauer Straße (2), Moskauer Zeit (1), Mountain Freaks Reisebüro (1), Mozameta (2), Mozmao (1), Mozwnari (1), Mpadrypsta (1), Ms'chaldidi (1), Mschralchewi (1), Msiani (1), Msiuri (1), Msymta (15), Mtatsminda (1), Mtazminda (2), Mtirala-Nationalpark (1), Mtis Broli (1), Mtisdsiri (2), Mtisubani (1), Mtkwari;Kura (1), Muchaschura (1), Muchatgwerdi (2), Muchiani (1), Muchrani (1), Muchurtscha (1), Mudschawa (1), Mugareti (1), Mulchura (1), Multilaterale Fußgängerübergangsstelle "Adler" (1), Muniziapalität Gurdschaani (1), Munizipalität Abascha (1), Munizipalität Achalkalaki (1), Munizipalität Achalziche (1), Munizipalität Achmeta (1), Munizipalität Adigeni (1), Munizipalität Ambrolauri (1), Munizipalität Aspindsa (1), Munizipalität Baghdati (1), Munizipalität Bolnissi (1), Munizipalität Bordschomi (1), Munizipalität Chaschuri (1), Munizipalität Chelwatschauri (1), Munizipalität Chobi (1), Munizipalität Chulo (1), Munizipalität Dedopliszqaro (1), Munizipalität Dmanissi (1), Munizipalität Duscheti (1), Munizipalität Gali (1), Munizipalität Gardabani (1), Munizipalität Gori (1), Munizipalität Kareli (1), Munizipalität Kasbegi (1), Munizipalität Kaspi (1), Munizipalität Keda (1), Munizipalität Kobuleti (1), Munizipalität Lagodechi (1), Munizipalität Lantschchuti (1), Munizipalität Lentechi (1), Munizipalität Marneuli (1), Munizipalität Martwili (1), Munizipalität Mestia (1), Munizipalität Mzcheta (1), Munizipalität Ninozminda (1), Munizipalität Oni (1), Munizipalität Osurgeti (1), Munizipalität Otschamtschira (1), Munizipalität Sagaredscho (1), Munizipalität Samtredia (1), Munizipalität Schuachewi (1), Munizipalität Senaki (1), Munizipalität Sestafoni (1), Munizipalität Sighnaghi (1), Munizipalität Sugdidi (1), Munizipalität Telawi (1), Munizipalität Tetrizkaro (1), Munizipalität Tianeti (1), Munizipalität Tqibuli (1), Munizipalität Tschchorotzku (1), Munizipalität Tschochatauri (1), Munizipalität Wani (1), Munizipalität Zageri (1), Munizipalität Zalendschicha (1), Munizipalität Zalka (1), Munizipalität Zqaltubo (1), Muschewani (1), Muschtaidi Park (1), Muschuri (1), Mutter von Kartwelien (1), Muttergotteskirche (1), Muttersprache (1), Muzdi (1), Mzcheta (4), Mzcheta-Mtianeti (1), Naa (1), Nachschigora (1), Nadarbasewi (2), Nadeschda-Kurtschenko-Park (1), Nadsaladewi (1), Nagomari (1), Nakaduli (1), Nakipari (1), Namikolawo Pirweli (1), Namochwani (1), Namonastrewi (1), Nanari (1), Napetwrebi (2), Napra (1), Nar (1), Nardewani (1), Nasarlo (2), Natachtari (3), Nationalbank der Republik Abchasien (1), Nationalbibliothek der Republik Abchasien I. G Papaskir (1), Nationaler Botanischer Garten (1), Nationales Historisches Museum Pizunda Pizunda (1), Nationalpark Arpi-See (1), Nationalpark Riza (1), Nationalpark Tiflis (3), Nawenachewi-Höhle (1), Nawtlughi-2 (1), Nazchawatewi (1), Nazuli (1), Nekressi (1), Nesthouse (AirBnB) (1), Neu-Gudauri (1), New York Academy (1), New Zahesi Bridge (1), Niabauri (1), Niederkartlien (1), Nigaseuli (1), Nigosa (1), Nigwsiani (1), Nikea-Siedlung (1), Niko-Nikoladse-Straße (1), Nikolaus Baratischwili-Allee (3), Nikolos Baratischwili-Allee (1), Nikolos-Baratischwili-Allee (5), Nikorzminda (1), Ninos heilige Quelle (1), Ninozminda (7), Ninuakutche (1), Nischni Lars (2), Nischnjaja Jaschtchua (1), Nischnjaja Schilowka (1), Nitschbisis Zcharo (1), Nodar Dumbadze Haus-Museum (1), Nodar-Dumbadze-Straße (1), Noghela (2), Nogkau (3), Nona‘s Guesthouse (1), Nonnenkloster St. Nino in Bodbe (1), Nordossetien-Alanien (1), Nordossetisches Naturreservat (1), Nordtribüne (1), Nowaja Gagra (1), Nowy Afon (4), Nowy-Afon-Grotte (1), Nugsar-Endeladse-Platz (1), Nuniaschta (1), Nunisi Pendelbahn (1), ORI ARAGVI Löwenbräu (1), Ober Awtschala (1), Ober Phonitschala (1), Ober Wezissi (1), Ober-Mleta (1), Oberes Vake (1), Oberster Gerichtshof der Republik Georgien (1), Ochodscha (1), Odola (2), Odsissi (2), Okrokana (2), Oktomberi (1), Olawerdi (1), Old Tower Gästehaus (1), Olgeti (2), Oliangi (1), Olympiapark (2), Olympiastadion Sotschi (1), Omalo (2), Omaraani (2), Omarischara (1), Oni (2), Orchewi (2), Ordscha (1), Ordschonikidse (2), Orlowka (1), Ornithologischer Naturpark Imereti-Tal (1), Orodon (1), Orpiri-Insel (1), Ortatschala (1), Ossetinskaja uliza (1), Ossetische Heerstraße (7), Ostanatolien (1), Osttribüne (1), Osurgeti (1), Osurgeti-Dorf (1), Otap (1), Otschamtschira (2), Otschamtschirskaja uliza (3), Otschamtschyra - Suchum (1), Otschchamchuri (1), Otschchamuri (2), Otschchomuri (1), Paki (1), Paledi (1), Panaga (1), Paniani (2), Pankisital (1), Papaa (1), Paposchwilebi (2), Parawani (5), Parawanisee (1), Parisi (2), Park des 3. April (1), Park des 9, April (1), Passanauri (2), Passos Weinstock (1), Patara Chantschali (2), Patara Lilo (2), Patara Otsche (1), Patriarchalkathedrale St. Andreas (1), Patschkha (1), Pawle-Ingorokwa-Weg (1), Pawleuri (1), Paza (3), Pchmat (1), Pchwenissi (2), Pekinger Allee (13), Pendelbahn Bergstation "Gabashvili Park" (1), Pendelbahn Bergstation "Iaghluja Berg" (1), Pendelbahn Bergstation "Kloster" (1), Pendelbahn Bergstation "Mtatsminda Park" (1), Pendelbahn Bergstation "Schildkrötensee" (1), Pendelbahn Bergstation "Vazisubani" (1), Pendelbahn Mittelstation "Tsnori" (1), Pendelbahn Station "Bagebi" (1), Pendelbahn Station "Khulo" (1), Pendelbahn Station "Staatliche Universität" (1), Pendelbahn Station "Tago" (1), Pendelbahn Straße - Mgvimevi (1), Pendelbahn Straße - Sapara (1), Pendelbahn Talstation "Altstadt" (1), Pendelbahn Talstation "Martvili" (1), Pendelbahn Talstation "Rustavi" (1), Pendelbahn Talstation "Samgori" (1), Pendelbahn Talstation "Tsnori" (1), Pendelbahn Talstation "Vake Park" (1), Persa (1), Pertuli (1), Pferderennbahn (2), Philharmonie (2), Pionier-Park (1), Pirweli Balda (1), Pirweli Obtscha (1), Pirweli Ontopo (1), Pistenwalze (1), Pizunda (2), Pkhoveli (1), Platz der Stadt Nantes (1), Platz der ersten Republik (2), Platz des 26. Mai (4), Poliklinik Gudauta (1), Post (1), Poti (3), Pozchowi (13), Prederennbahn (1), Primorsk (2), Provinz Lori (1), Provinz Schirak (1), Provinz Tawusch (1), Pschaschcha (1), Pschaweli (2), Pschawis Aragwi (2), Pschu (2), Psou (6), Psyrzcha (1), Psysch (2), Ptou (1), Puschkinstraße (10), Qax (1), Qazax (1), Qodalo (1), Qwareli (1), Qwirila (1), Raion Charagauli (1), Raion Satschchere (1), Raion Tschiatura (1), Rajon Alagir (1), Rajon Dsau (1), Rajon Dscheirach (1), Rajon Elbrusski (1), Rajon Gagra (1), Rajon Gal (1), Rajon Gudauta (1), Rajon Irafski (1), Rajon Itum-Kali (1), Rajon Karatschajewski (1), Rajon Leningor (1), Rajon Otschamtschira (1), Rajon Prigorodny (1), Rajon Selentschuk (1), Rajon Snaur (1), Rajon Suchum (1), Rajon Tljarata (1), Rajon Tschegem (1), Rajon Tscherekski (1), Rajon Zchinwal (1), Rajonsverwaltung Gal (1), Rapiza (1), Rathaus Tiflis (1), Rathaus von Rustawi (1), Ratscha-Letschchumien und Niederswanetien (1), Recha (1), Rechtes Ufer (1), Region Krasnodar (1), Reisebüro (1), Reka (1), Republikanisches Onkologisches Zentrum (1), Residenz des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland (1), Riapsch (1), Rigsa (1), Rike - Narikala Gondelbahn (2), Rikoti-Pass-Ersatzstraße (1), Rionhesi-Siedlung (2), Rioni (9), Rionistraße (2), Ritsastraße (1), Riviera (2), Riza (1), Rizastraße (2), Rodinauli (1), Roki-Tunnel (2), Rondischi (1), Rote Brücke (2), Ruchi (1), Ruhestätte Deutscher Kriegsgefangener 1941-1945 (1), Ruinen der Kathedrale Kumurdo (1), Runder Garten (3), Rupoti (1), Russisch-abchasische Grenze (1), Russische Militärbasis (1), Russische Schule Nr. 236 (1), Russisches Fasil-Iskander-Dramatheater (1), Russland (1), Rustaveli (1), Rustaweli-Allee (13), Rustawi (4), Rustawi Stahlkombinat (1), Rustawier Wald (1), Rzchmeluri (1), Römisch-katholische Pfarrei des Heiligen Apostels Simon des Eiferers (1), S3 Hauptstraße (1), Saakadse (1), Saarbrücker Brücke (4), Saarbrücker Platz (7), Sabascho (1), Sabetschisi (1), Sachotscholawo (1), Safitschchia (1), Sagamo (1), Sagan (1), Sagaredscho (1), Sagwitschio (1), Sairmehügel (1), Saison (1), Sakdari (1), Sakdrisi (1), Sakka (2), Sakretschio (1), Sakwi (1), Samadlo (1), Sameba (2), Samgori - Vazisubani Pendelbahn (1), Samkura (2), Samtavisi Episkopalkathedrale (1), Samtredia (2), Samux (1), Samzche-Dschawachetien (1), Sanahin (1), Sankt Barbara (2), Sankt Peter und Paul Kirche (1), Sankt-Georgs-Kirche (1), Sanortschi (1), Santa (1), Santschara (2), Sapari (1), Sapudsrebi (1), Saqdrioni (1), Saradschischwilistraße (2), Saragula (1), Saratowka (2), Sarpi (1), Sarsma (1), Sarsma-Kloster (1), Sartitschala (2), Sartsupa (1), Sasaschi (2), Saschamugio (1), Sashevardno (1), Sastava (1), Satche (2), Sateretschnaja uliza (1), Satschchere (2), Satschino (1), Satschure (1), Schachunderi (1), Schafmarkt (1), Schaiba-Eisarena (1), Schalta (3), Schamgona (1), Schamluch (2), Schaschikwara (1), Schawnabada-Kloster (1), Schchara (1), Schebota (1), Schertuli (1), Schescheleti (1), Schewardeni (2), Schibliani (2), Schiffschaukel (1), Schildkrötensee (1), Schindisi (2), Schindissi (2), Schinwali (1), Schiomghwime (1), Schirnhofer (2), Schkaleri (1), Schkedi (1), Schlauchbootfahren (1), Schnindissi (1), Schorapani (1), Schota Rustaweli (3), Schota-Rustaweli-Schule Kotschara (1), Schroma (1), Schroschastraße (1), Schtwili (1), Schua Agwi (1), Schua Ganachleba (1), Schuachewi (1), Schubani (1), Schule (1), Schurdo (1), Schwarzer Aragwi (2), Schwarzes Meer (61), Schwarzmeerregion (1), Schwefelbäder (1), Schwimmbad Ausi (1), Seda Agwi (1), Seda Ontscheischi (1), Seda Tchilwana (1), Seda Wedi (1), Seda Zwirmindi (1), Sedubani (1), Seegebiet der Region Krasnodar (1), Seilbahn 25 (1), Sekundarschule Nr. 4 (1), Semo Abascha (1), Semo Alwani (2), Semo Aschkala (1), Semo Waschlowani (1), Semo Zchiri (2), Semo-Mleta (1), Senaki (2), Senobani (1), Sestafoni (2), Seturni (1), Shamkir (1), Shatili Festungsdorf (1), Siedlung Awangardi (3), Siedlung Awtokarchana (2), Siegespark (1), Sighnaghi (1), Sikilia (1), Sinop (1), Sioni (2), Sionikathedrale (1), Sionikirche (1), Sionistraße (3), Sirkwa (1), Skura (1), Skurtscha-See (1), Skwana (1), Snaur (3), Snoveli Camping (1), Sochi Autodrom (1), Sochumi (2), Soli (1), Sololaki (3), Somleti (1), Sonnenblume (1), Sotschi (1), Sotschi - Batumi (4), Sotschi - Gagra (1), Sotschi Park (1), Sotschi — Suchum (1), Sowreti (1), Spar (1), Spasowka (2), Spiegelkabinett (1), Sport-Master (1), Srigatta (1), Srug (2), St. Nikolaus Kirche (1), St. Nino Kirche (1), St. Saba Kathedrale (1), St.-Davids-Kirche (1), St.-Georgs-Kirche (1), St.-Nikolaus-Straße (1), St.Nikolaus-Kirche (1), Staatliche Alexander-Gribojedow-Schauspielbühne (1), Staatliche Iwane-Dschawachischwili-Universität Tbilisi (TSU) (3), Staatliche Iwane-Dschawachischwili-Universität Tbilissi (1), Staatliche Kunstakademie Tbilisi (2), Staatliche Marineakademie Batumi (1), Staatliche Schota-Rustaweli-Universität Batumi (1), Staatliche Universität - Universität Wohnheim Pendelbahn (1), Staatliches Georgisches Institut für Theater und Film (1), Staatliches Internat Suchum (1), Staatliches Konservatorium Wano Saradschischwili Tiflis (1), Stadion der Republik (1), Stadtadministration Zchinwal (1), Stadtkreis Karatschajewsk (1), Stadtkreis Sotschi (1), Stadtkreis Wladikawkas (1), Stadtpark (1), Stadtverwaltung Suchum (1), Stalin-Allee (15), Stalin-Datscha (1), Stalin-Museum (1), Stalin-Park (1), Stalins Eisenbahnwagon (1), Stalins und Chrustschows Landhaus (1), Stalinstraße (2), Standseilbahn Tiflis (3), Staraja Saniba (1), Station Mir (1), Station Staryj Krugosor (1), Steak House (1), Stelzenhaus (1), Stepanzminda (2), Stephan-Lekischwili-Straße (1), Strand Imereti-Bucht (1), Strand Psou (geschlossener Bereich) (1), Straße der Stahlarbeiter von Donetzk (1), Straße der Stahlarbeiter von Sumgait (2), Straße des 30. September (2), Straße des 4. März (1), Straße des 9. Mai (1), Straße des Ersten Mai (1), Straße von Debi Ishchnelebi (1), Stur-Digora (2), Städitsches Krankenhaus (1), Städtische Kliniken Suchumi Nr. 2 (1), Städtische Mülldeponie (1), Städtisches Krankenhaus (1), Suchum (2), Suchum-Bank (1), Suchum-Market (1), Sugdidi (2), Sumi (1), Suramipass (1), Suruldi (1), Svanisches Salz & kalte Getränke (1), Sviad-Gamsachurdia-Ufer (23), Swanetischer Turm (1), Swanetisches Gebirge (2), Swareti (1), Sweneti (2), Swetizchoweli-Kathedrale (1), Swetmagali (1), Swiani-Rostiani (1), Swipi (2), Südlicher Militärbezirk (1), Südossetien (2), Südossetische Staatliche Universität (1), Südossetisches Parlament (1), Südtribüne (1), Südwestlicher Rand (1), T. Graneli Street (1), Tabakfabrik (1), Tabakfabrik "Dukat" (1), Tabildon (1), Tabori (1), Tachtscha (2), Tagaurskaja uliza (1), Tago (1), Taleri (1), Tamagu (1), Tamar-Mepe-Allee (13), Tamar-Tschovelidze-Straße (1), Tamariani (1), Tamriko-Tschovelidze-Straße (1), Tamriko-Tschowelidse-Straße (2), Tamysch (1), Tannenbäume (1), Taras-Schewtschenko-Straße (1), Tarsoni (1), Tasacharaba (1), Taschir (2), Taschkenter Straße (10), Tatarskaja uliza (1), Taverna „Hait“ (1), Taxi (1), Tbeti (1), Tbilisi Altstadt (1), Tbilisi Apartment (1), Tchaba-Jerdy-Kirche (1), Tchilnari (1), Tchmori (1), Teberda-Naturreservat (1), Technische Universität (1), Techuri (6), Tedschisi (1), Tekali (1), Telawi (2), Temporäre Tribüne T1 (1), Temporäre Tribüne T2 (1), Tengis-Burdschanadse-Stadion (1), Terdschola (2), Terek (9), Terenti-Graneli-Straße (4), Tergistraße (3), Terrace on 2000m (1), Terskol (1), Tertero (1), Terutli (1), Tesami (3), Tesi (1), Tetnuldi (1), Tetrichevhesi (2), Tetrizqaro (1), Tewdore Mghwedli Straße (1), Tewdore-Mghwedli-Straße (3), Therapiehaus (1), Tianeti Straße (2), Tibaani (1), Tiflis (2), Tiflis Verschiebebahnhof (1), Tifliser Jugendpalast (1), Tifliser Meer (1), Tiflisser Oper (1), Tiflisser Sportpalast (1), Tikilisa (1), Timotessubani-Kloster (1), Tirkna (1), Tita (1), Tkemakarawi (1), Tkibuli Frachtenbahnhof (1), Tkibuli Hauptbahnhof (1), Tkuarchal (1), Tkuartschal (1), Tmenikau (2), Tobari (1), Tocholtscha (1), Tochta (1), Tomascheti (1), Torgowaja uliza (2), Totani (1), Totchami (1), Toti (1), Tovuz (1), Tqibuli (1), Trialeti (1), Trinkwasser (1), Trockene Brücke (4), Trockenreinigung & Wäscherei (1), Tsalenjikha (2), Tschaisubani (1), Tschakwi (3), Tschalaburi (1), Tschalistawi (1), Tschamdswrala (1), Tschanieti (1), Tschaniszqali (1), Tschao (1), Tschardachi (2), Tschargali (1), Tschatschamuri (1), Tschatschchirala (1), Tschawtschawadse-Viertel (1), Tschawtschawadsestraße (3), Tschchalta (3), Tschchari (1), Tschcherimela (16), Tschchorozku (1), Tschchouschi (2), Tschegali (1), Tscheri (2), Tschernomorenergo (1), Tscheroni (2), Tschetschenien (1), Tschetschla (1), Tschiatura (1), Tschicharula (1), Tschigripsch (2), Tschischura (1), Tschitaurebi (1), Tschitschiko Bendeliani Straße (2), Tschitschinadsestraße (5), Tschiwtkilisa (1), Tschkumi (1), Tschkuni (1), Tschmi (2), Tschobareti (1), Tschochatauri (1), Tscholaschi (1), Tscholmani (1), Tscholoki (7), Tschoma (1), Tschometi (1), Tschornomorsk - Poti (3), Tschotori (1), Tschotschiani (1), Tschrdilisubani (1), Tschughureti (1), Tschukuli (1), Tschuneschi (1), Tschwana (1), Tschwele (1), Tschwelieri (1), Tschwelpi (1), Tsnori - Brotsliani - Sighnaghi Pendelbahn (1), Turdo (1), Twaurebi (1), Twiberi (2), Twibi (1), Türkei (1), Uasabaa (1), Udscharma (1), Ugwali (1), Ujut (1), Ukimerioni (2), Universal-Bank (2), Unter-Mleta (1), Uplisziche (1), Urbnissi (2), Uroschainaja uliza (3), Uschba (1), Uschba Gletscher (1), Uschguli (1), Utschameti (1), Vachtang-Kotetischwili-Straße (2), Vake Park - Schildkrötensee Pendelbahn (1), Vakhtang Gorgasali St (18), Vasisubani-Straße (1), Vazisubani Straße (1), Verepark (1), W.-Godziaschwili-Garten (1), Wachtang-Gorgassali-Platz (7), Wachtang-Kotetischwili-Straße (1), Wake (2), Wale (3), Wanadseebi (1), Wanati (1), Wani (2), Warchmelo (1), Wardschanauli (2), Warketili (1), Warna - Poti (2), Warze (1), Wascha-Pschawela-Allee (17), Wascha-Pschawela-Blocks (1), Waschakmadseebi (1), Waschlidschwari (1), Waschlowani (2), Waschlowani Horse Ranche (1), Waschlowani Visitor Center (1), Waschlowani-Nationalpark (1), Waschlowani-Naturreservat (1), Wasissubani (1), Wasserhahn mit frischen gefilterten Trinkwasser (1), Wasserkraftwerk Rioni (1), Watschiani (1), Wegweiser (1), Wehrkirche Gremi (1), Weinkeller (1), Weiße Brücke (1), Weißer Aragwi (2), Weißer Brunnen (1), Welt-Café (1), Werchni Lars (1), Werchnjaja Eschera (1), Were (5), West-Rand (4), West-Schulter-Elbrus (1), Westlicher Gumista (2), Westlicher Prone (1), Westtribüne (1), Wilnaer Platz (1), Wirtschaftsregion Nordkaukasus (1), Wisirowka (1), Witali-Darasselija-Stadion (1), Witschnaschi (1), Wladimirowka (2), Wolodarskoje (1), Würth (1), Yuri Semenikhin Straße (1), Zablariszkali (1), Zageri (2), Zalikari (1), Zalka (2), Zanaschi (1), Zandrypsch (3), Zaneri-Gletscher (1), Zangura (2), Zaniguarta (1), Zaqatala (1), Zarin Darejan Palast (1), Zaritdon (1), Zatadon (1), Zcheniszqali (5), Zchentaro (1), Zchinwali (2), Zchiri (1), Zchrapona (1), Zchwaritschamia (2), Zdo (1), Zeitschrit "Gal" (1), Zekwa (1), Zelami (1), Zeltplatz (1), Zentrale Markthalle (1), Zentralnaja uliza (2), Zentralplatz (1), Zentrum für zeitgenössische Kunst - Tiflis (1), Zeretelistraße (2), Ziari (1), Zichezminda (1), Zichisdsiri (2), Zinadali (1), Zinareti (1), Zinubani (2), Zinzkaro (1), Zipertschi (1), Ziplakakia (1), Zira (1), Zirkus (1), Ziwa-Kanal (2), Ziwzkaro (1), Zkaltbila (1), Zkalzminda (2), Zkemi (1), Zkrisch (1), Zkybyn (1), Znori (2), Zodoreti (1), Zqaltubo (2), Zqalzitela (3), Zromi-Kirche (1), Zugdidi Busbahnhof - Buse nach Mestia, Tbilisi, Kutaisi (1), Zurab Skandelidze Straße (2), Zwirmi (1), Zwyndyrta (1), gama gaz (1), geilste Gastgeber ever ♡♡♡ (1), guter Platz zum Zelten (1), hyundai (1), nicht Martinichi GH (1), nikora (1), prospekt Leona (2), uliza Adleiba (4), uliza Arzach (2), uliza Bagramjana (1), uliza Chudjakowa (5), uliza Eschba (2), uliza Gagarina (3), uliza General-majora Magometa Dudarowa (1), uliza Imama Schamilja (7), uliza Kamo (1), uliza Klimenko (1), uliza Ladarija (1), uliza Lakoba (4), uliza Lenina (11), uliza Metreweli (1), uliza Puschkina (5), uliza Schewtschenko (1), uliza Scholochowa (1), uliza Tarnawa (1), uliza Tschanba (2), uliza Tschkalowa (1), Öffentliche Schule Ghoresha (1), Öffentliche Schule Ubisa (1), Öffentliches Trinkwasser (1), Österreich-Bibliothek Tbilissi (1), Österreichische Botschaft (1), Österreichische Bäckerei "Brotmeister" (1), Östlicher Gumista (3), Аграи (1),
name:diq13Abxazya (2), Azerbaycan (1), Dağıstan (1), Ermenıstan (1), Gurcıstan (2), Osetya Zımey-Alanya (1), Rusya (1), Tıflis (2), Tırkiya (1), Çeçenıstan (1),
name:dsb6Armeńska (1), Azerbajdžan (1), Georgiska (2), Rusojska (1), Turkojska (1),
name:dty2अज़रबैजान (1), आर्मीनिया (1),
name:dv5ރޫސީވިލާތް (1), އަރުމީނިއާ (1), އަޒަރުބައިޖާން (1), ތުރުކީވިލާތް (1), ޖޯޖިޔާ (ޤައުމު) (1),
name:dz5ཇཽ་ཇཱ (1), ཇཽར་ཇཱ (1), ར་ཤི་ཡཱན་ཕེ་ཌི་རེ་ཤཱན (1), ཨཛར་བཡེ་ཇན། (1), ཨར་མི་ནི་ཡ (1),
name:ee2113 km (1), 19 km (1), 2264 km (1), 2279 km (1), 2327 km (1), 2338 km (1), 2350 km (1), 2357 km (1), 2363 km (1), 2369 km (1), 2373 km (1), 2380 km (1), 2468 km (1), 44 km (1), 6 km (1), Armenia (1), Azerbaijan (1), Georgia (2), Russia (1), Turkey (1),
name:el61chadiki (1), Αβρανλό (1), Αζερμπαϊτζάν (1), Αλαβερντί (1), Αμπχαζία (2), Ανακοπία (1), Αρμενία (1), Αχτάλα (1), Αϊρούμ (2), Γεωργία (2), Γκάγκρα (3), Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας - Αλανίας (1), Διαμέρισμα Μαύρης Θάλασσας (1), Διεθνές δίκτυο Ε-οδών (1), Διοσκουρία Μαγαζι (1), Διοσκουριάς (1), Καζμπέκ (1), Κουτάισι (2), Κράι Κρασνοντάρ (1), Λιβάδ (1), Μαντέν (1), Μαύρη Θάλασσα (1), Μπεστασενι (1), Νέος Άθως (2), Νεο Χαραμπα (1), Νογιεμπεριάν (1), Νοσοκομείο (1), Ντέμπεντ (1), Νταγκεστάν (1), Οζουργκέτι (1), Ποντια (1), Ρεχα (1), Ρωσία (1), Σάμεμπα (1), Σαντα (1), Σιπιάκ (1), Σουχούμ (1), Σουχούμι (1), Τασίρ (1), Τζινίς (1), Τιφλίδα (2), Τουρκία (1), Τριαλέτι (1), Τσάλκα (3), Τσαπάεβκα (1), Τσετσενία (1), Τσιντσκαρο (1), Φάσις (4),
name:eml3Armègna (1), Rossia (1), Turchî (1),
name:eo41Abĥazio (1), Abĥazujo (1), Armenujo (1), Azerbajĝano (1), Aĥtala (1), Batuma Golfo (1), Distrikto Iraf (1), Eŭropa ŝoseo (1), Kartvelia milita vojo (8), Kartvelio (1), Kartvelujo (1), Krasnodara regiono (1), Kubano (1), Kutaiso (2), Nigra Maro (1), Nigra-Mara regiono (1), Nord-Kaŭkazia federacia regiono (1), Oni (3), Oĉamĉire (1), Rusujo (1), Soĉi (1), Sud-Osetio (1), Sud-Osetujo (1), Suda federacia regiono (1), Taganroga Golfo (1), Tbiliso (2), Turkujo (1), Ĉeĉenio (1), Ĉiatura (2),
name:es99Abjasia (2), Aeropuerto Internacional de Tiflis (1), Ardahan (1), Armenia (1), Artvin (1), Ayaria (1), Azerbaiyán (1), Ağstafa (1), Bahía de Taganrog (1), Balakan (1), Batumi (2), Bordshomi (1), Cabo Emine (1), Catedral de Dranda (1), Catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis (1), Chechenia (1), Chiatura (2), Daguestán (1), Distrito de Jashuri (1), Distrito de Tkibuli (1), Distrito federal del Cáucaso Norte (1), Easy Wine (1), Estadio Mikheil Meskhi (1), Estosadok (1), Gali (1), Georgia (2), Glaciar de Tsaneri (1), Guria (1), Iglesia de San Pedro y San Pablo (1), Iglesia de Tjaba-Yerdi (1), Imericia (1), Ingusetia (1), Jardín Botánico Batumi (1), Jardín Botánico de Sujumi (1), Kabardia-Balkaria (1), Kajetia (1), Karacháyevo-Cherkesia (1), Kars (1), Krai de Krasnodar (1), Krásnaya Poliana (1), Kutaisi (2), Kvemo Kartli (1), Lago Amtkel (1), Lorri (1), MTA9 (1), Mar Negro (1), Montaña de Iveria (1), Monte Dij-Tau (1), Monte Kazbek (1), Mtsjeta-Mtianeti (1), Oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (1), Oni (3), Osetia del Norte-Alania (1), Osetia del Sur (2), Ozurgueti (1), Plaza de la Libertad (1), Poti (1), Qax (1), Qazax (1), Racha-Lechjumi y Kvemo Svaneti (1), Red de Carreteras Europeas (1), Región del Mar Negro (1), Región económica del Cáucaso Norte (1), República Autónoma de Abjasia (1), Rusia (1), Rustavi (2), Río Gran Liakhvi (1), Río Kubán (1), Río Çoruh (1), Samegrelo-Zemo Svaneti (1), Samtsje-Yavajeti (1), Samux (1), Shamkir (1), Shida Kartli (1), Shirak (1), Shjara (1), Sochi (1), Sujumi (1), Tavush (1), Telavi (1), Tiflis (2), Tovuz (1), Tsjinvali (2), Turquía (1), Universidad Estatal de Abjasia (1), Universidad Estatal de Osetia del Sur (1), Zaqatala (1), Zugdidi (1),
name:et91Abasthumani (3), Abaša (1), Abhaasia (2), Ahthala (1), Alam-Sulevi küla (1), Armeenia (1), Aserbaidžaan (1), Bathumi (1), Bolnisi (2), Bordžomi (1), Eesti Aiake (1), Eesti Vabariigi Suursaatkond (1), Eesti kultuurimaja (1), Estonka (1), Gagra (2), Gali (1), Gardabani (2), Gldani-Varkethili liin (3), Gruusia (2), Hašuri (2), Honi (3), Karatšajevski rajoon (1), Kaspi (2), Kazbek (1), Khobulethi (2), Khuthaisi (2), Konnalinn (2), Krasnodari krai (1), Kuban (1), Lantšhuthi rajoon (1), Lõuna-Osseetia (1), Must meri (1), Ninotsminda (2), Oni (3), Otšamtšire (1), Pankisi kuru (1), Peaahelik (1), Phothi (2), Põhja-Osseetia (1), Qanıx (1), Rahvusvaheline E-teede võrk (1), Rusthavi (1), Rutto talu (1), Salme küla (1), Satšhere (1), Senaki (2), Signagi (2), Sotši (1), Sulevi küla Eesti küla (1), Thbilisi (2), Thelavi (2), Thethri Tskaro (1), ThethriTskaro (1), Tsageri rajoon (1), Tskaltubo (2), Türgi (1), Tšiathura (2), Tšohhatauri (1), Vale (2), Vani (1), Venemaa (1), Zestaphoni (2), Šhara (1),
name:etymology:wikidata1Q2467738 (1),
name:etymology:wikipedia1en:Kote_Marjanishvili (1),
name:eu15Abkhazia (2), Armenia (1), Azerbaijan (1), Errusia (1), Georgia (2), Ipar Osetia-Alania (1), Krasnodar kraia (1), Kuban (1), Tbilisi (2), Turkia (1), Txetxenia (1), Xkhara (1),
name:ext5Arménia (1), Azerbaiyán (1), Geólgia (1), Russia (1), Turquia (1),
name:fa45آب آشاميدني (1), آبخاز (2), آختالا (1), آذربایجان (1), ارمنستان (1), اوستیای جنوبی (1), اوستیای شمالی-آلانیا (1), ایستگاه اتوبوس (1), باتومی (3), باکرادز (1), تارتل لیک (1), ترکیه (1), تفليس (2), تفلیس (2), خط لوله باکو-تفلیس-جیحان (1), خلیج باتومی (1), داغستان (1), دریای سیاه (1), رستوران شاندیز تفلیس (1), رود ریونی (1), روسیه (1), شاردنی استریت (1), فرودگاه بین‌المللی باتومی (1), قرهچای و چرکس (1), مرکز خرید باتومی (1), می خواهم به کازینو بروم (1), میدان آزادی (2), ناحیه دریای سیاه (1), هتل باتومی ما (1), وانوی خانه. (1), وانی (1), پل دوستی (1), چچن (1), کمال پاشا (1), کوبان (1), کوتائیسی (2), گرجستان (2),
name:ff4Armaaniya (1), Aserbayjan (1), Jeorgii (1), Roosiya (1),
name:fi38Abaša (1), Abhasia (2), Akhalkalakin piirikunta (1),